Akkrediteringsrådet
Akkrediteringsrådet holder møde

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole opnår positiv akkreditering

Da Akkrediteringsrådet 1. juni holdt møde i Odense, skulle rådet blandt andet tage stilling til, om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) har et tilstrækkeligt velfungerende og velbeskrevet system til at sikre deres uddannelsers kvalitet og relevans. Tilbage i 2018 fik DMJX en betinget positiv afgørelse. Siden har institutionen arbejdet videre med kritikpunkterne, og efter et opfølgende akkrediteringsforløb har Akkrediteringsrådet nu besluttet at give DMJX en positiv institutionsakkreditering.

”Vi kan se, at DMJX har lavet meget om for at styrke deres kvalitetssikring og for at imødekomme kritikken fra den første afgørelse. I deres nye system sikrer de sig et samlet overblik over alle kvalitetsforhold knyttet til den enkelte uddannelse, og er der problemer, bliver de opfanget og fulgt op på. Overblikket omfatter også afdækning af de enkelte uddannelsers videnbehov, og beslutninger om nye videnaktiviteter træffes nu med udgangspunkt i uddannelsernes behov. Så samlet har DMJX brugt den betinget positive afgørelse til at lave et mere velfungerende system, som både på papir og i praksis forbedrer kvalitetssikringen af deres uddannelser,” siger Akkrediteringsrådets forperson, Birthe Friis Mortensen.

Den positive institutionsakkreditering gælder i seks år.
Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten her (pdf)

Oplæg om professionshøjskolerne
Som en del af dialogen med den videregående uddannelsessektor havde Akkrediteringsrådet inviteret Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon og næstformand for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, til at holde oplæg på rådsmødet.

Her gav hun sit syn på professionshøjskolernes væsentlige karakteristika, udviklingstræk, muligheder og udfordringer. Hun fortalte blandt andet, at sektoren aktuelt er optaget af, hvordan praktikken i professionsuddannelserne kan videreudvikles, og hvad der kan gøres for at øge søgningen til uddannelserne i en situation med faldende ungdomsårgange.  Fra rådets side lyder skal lyde en stor tak til Camilla Wang for deltagelsen, oplægget og den efterfølgende dialog om professionshøjskolernes del af uddannelsessektoren.

På de kommende rådsmøder vil rådet  arrangere lignende introduktioner ved repræsentanter for de øvrige typer af videregående uddannelsesinstitutioner.

Endelig afgjorde rådet en enkelt uddannelsesakkreditering, hvor der blev givet en positiv afgørelse til Erhvervsakademi MidtVests eksisterende erhvervsakademiuddannelse inden for produktion på deres campus i Herning.
Læs afgørelse og akkrediteringsrapport her (pdf)

 

Fakta: Om institutionsakkreditering
  • En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en uddannelsesinstitution har et system, der kan sikre deres uddannelsers kvalitet.
  • Det er Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt kvalitetssikringen er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende i praksis til, at institutionen i de kommende seks år selv kan foretage en løbende og systematisk sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.
  • Ved institutionsakkreditering kan Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om enten positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering.
  • En betinget positiv afgørelse er udtryk for, at rådet vurderer, at hovedparten af kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis. Rådet vil i sin afgørelse påpege mindre velfungerende områder, som institutionen efterfølgende skal følge op på inden for to-tre år.

 

Afgørelse, vurdering og konsekvenser ved institutionsakkreditering

Afgørelse Vurdering Konsekvenser
Positiv institutionsakkreditering Kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis – evt. med undtagelse af få, klart afgrænsede problemstillinger. Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser.
Betinget positiv institutionsakkreditering Hovedparten af kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis.
Rådet vil i sin afgørelse påpege mindre velfungerende områder, som institutionen efterfølgende skal følge op på inden for en given tidsramme.
Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Plan for opfølgning.
Afslag på institutionsakkreditering Helhedsvurdering af, at der er flere væsentlige mangler i kvalitetssikringssystemets opbygning eller funktion i praksis. Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud.  Uddannelses- og forskningsministeren kan dog efter en konkret vurdering dispensere herfra.Uddannelsesinstitutionen kan som udgangspunkt ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud.
Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.

 

Læs mere om institutionsakkreditering og afgørelsernes konsekvenser på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside (link)

Skip to content