Akkrediteringsrådet

Zealand og MARTEC har fået en positiv institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Zealand Sjællands Erhvervsakademi og MARTEC – Maritime and Polytechnic College på et rådsmøde i går.

Da Akkrediteringsrådet var samlet til møde i går, traf rådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Zealand Sjællands Erhvervsakademi og MARTEC – Maritime and Polytechnic College. Begge institutioner indgik i anden runde af institutionsakkreditering.

Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om Zealand Sjællands Erhvervsakademi her (pdf)

Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om MARTEC – Maritime and Polytechnic College her (pdf)

Rådet traf sine afgørelser i de to sager på baggrund af en akkrediteringsrapport om hver institution. Hver rapport indeholdt en indstilling fra det faglige akkrediteringspanel, der havde undersøgt kvalitetssikringsarbejdet på den enkelte institution. På rådsmødet gennemgik hver rapport en grundig og solid behandling i to faser. Først præsenterede panelformanden rapporten, og der var en dialog mellem rådet og panelformanden om indholdet i rapporten. Derefter forlod panelformanden mødet, og rådet drøftede akkrediteringsrapporten og panelets indstilling og traf afgørelsen.

To uddannelser opnåede positiv uddannelsesakkreditering
Ud over de to institutionsakkrediteringer traf rådet også afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) på Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro.

Desuden traf rådet afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering af et nyt udbud af den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del (HD regnskab og økonomistyring) på Copenhagen Business School i Næstved.

Rådet besluttede at tydeliggøre muligheden for at få genoptaget en akkrediteringsafgørelse
For at skabe øget gennemsigtighed om uddannelsesinstitutionernes klagemuligheder vedtog rådet en tilføjelse til sin forretningsorden. Her fremgår det, at en uddannelsesinstitution kan anmode rådet om at genoptage en afgørelse om afslag eller betinget positiv institutionsakkreditering eller uddannelsesakkreditering, hvis den ikke er enig i det faglige indhold i afgørelsen. Samtidig beskrives det, hvordan rådets behandling af sådanne anmodninger vil foregå. De nye bestemmelser i forretningsordenen har virkning for anmodning om genoptagelse af afgørelser truffet efter 1. januar 2025.

Akkrediteringsinstitutionen offentliggør nærmere information om muligheden for at få genoptaget en afgørelse inden årsskiftet.

 Akkrediteringsinstitutionen præsenterede sin kommende strategi
Som et sidste punkt på rådsmødet præsenterede Akkrediteringsinstitutionens direktør Anette Dørge et udkast til Akkrediteringsinstitutionens kommende strategi. Formålet med strategien er blandt andet at sætte en retning for den fremadrettede udvikling af Akkrediteringsinstitutionen som organisation og af dens aktiviteter. Rådet havde en række konstruktive bemærkninger til strategiudkastet, som Akkrediteringsinstitutionen nu tager med i betragtning i sidste revision af strategien før forventet offentliggørelse i august.

Næste møde i Akkrediteringsrådet
Akkrediteringsrådet mødes igen tirsdag den 24. september. Her skal rådet blandt andet træffe afgørelse om institutionsakkrediteringen af Aarhus Universitet.

 

Kontakt
Pressehenvendelser og henvendelse om Akkrediteringsrådets arbejde, kontakt:
Henrik Pedersen, områdechef, Rådsbetjening og Analyse
Tlf. 7231 8829
[email protected]

Skip to content