Hvad er akkreditering?

Sidst opdateret: 17/05/18

Akkreditering sikrer høj kvalitet på de danske videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser og udbud.

Det sker gennem en faglig vurdering af, om institutionen eller uddannelsen lever op til en række standarder for relevans, vidensbasering, niveau, tilrettelæggelse og et velfungerende internt kvalitetssikringssystem.

Akkrediteringssystemet bidrager til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked i Danmark til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.

Danmark fik 1. juli 2013 en ny akkrediteringslov, der medførte markante ændringer i systemet til akkreditering og kvalitetssikring af de danske videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Hovedelementerne i det nye akkrediteringssystem er:

Institutionsakkreditering
Hvor det tidligere akkrediteringssystem alene fokuserede på de enkelte uddannelser og udbud, indeholder det nye akkrediteringssystem også institutionsakkreditering, hvor det er hele den enkelte uddannelsesinstitution, der akkrediteres. Institutionsakkreditering giver institutionerne forenkling, større decentralt ansvar for kvaliteten af deres uddannelser og større frihed og flere muligheder, blandt andet i forhold til at oprette nye uddannelser og justere eksisterende.

Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase
Uddannelsesakkreditering fortsætter i en overgangsfase mens institutionsakkreditering indfases.

Gennemgang af uddannelser med særlige udfordringer
Akkrediteringsrådet eller uddannelsesministeren kan udtage uddannelser med særlige udfordringer til en særlig gennemgang.

Akkrediteringsopgaven samles i Danmarks Akkrediteringsinstitution
Det tidligere ACE Denmark skifter navn til Danmarks Akkrediteringsinstitution, og akkrediteringsopgaven knyttet til alle videregående uddannelsesinstitutioner samles her.

Tværgående evalueringer ved EVA
Danmarks Evalueringsinstitut EVA skal ikke længere lave uddannelseakkrediteringer på det professions- og erhvervsrettede område. Den opgave overgår til Danmarks Akkrediteringsinstitution. EVA skal i det nye system stå for tværgående evalueringsprojekter.

Prækvalifikation af nye uddannelser
I det nye akkrediteringssystem skal alle nye uddannelser gennem en prækvalifikation i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet og godkendes her forud for akkrediteringsprocessen.