Lovgivning

Danmarks Akkrediteringsinstitutions funktion og virke er fastsat i akkrediteringsloven, der også fastsætter akkrediteringsopgaven og Danmarks Akkrediteringsinstitutions virke.
Sidst opdateret: 31/05/2018

Den gældende lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner trådte i kraft den 1. juli 2013. Loven angiver en overgang til institutionsakkreditering samt rammerne for uddannelsesakkreditering af nye og eksisterende uddannelser og udbud fremover.

Den 1. januar 2018 trådte der en ændring af akkrediteringsloven i kraft, der omfatter:

  • En række justeringer af regler og processer ved institutionsakkreditering
  • En forlængelse af den maksimale udpegningsperiode for studerende i Akkrediteringsrådet
  • En udvidelse af Akkrediteringsinstitutionens udbud af vurderingskompetence

Lovændringen blev vedtaget af alle Folketingets partier den 30. november året før. I 2015 blev der desuden gennemført en mindre ændring af den proces for prækvalifikation af nye uddannelser og udbud, der blev indført med akkrediteringsloven fra 2013.

Om Akkrediteringsrådets rolle og funktion fastslår akkrediteringsloven blandt andet:

“§ 3. Akkrediteringsrådet er et fagligt uafhængigt råd. Akkrediteringsrådet fastsætter en forretningsorden.”

”§ 3, Stk. 2. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og disses uddannelser, jf. § 1, på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, jf. dog stk. 3.”

”§ 3, Stk. 3. Akkrediteringsrådet kan af faglige grunde eller for at afprøve Danmarks Akkrediteringsinstitutions konkurrencedygtighed beslutte at anvende en anden operatør end Danmarks Akkrediteringsinstitution til at udarbejde akkrediteringsrapporter. Den valgte operatør skal være optaget i det europæiske register for kvalitetssikringsorganer.”

Om Danmarks Akkrediteringsinstitutions rolle og funktion fastslår akkrediteringsloven blandt andet:

”§ 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution er en fagligt uafhængig myndighed inden for den statslige forvaltning, som varetager opgaver i forbindelse med akkreditering af de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af § 1, og disses uddannelser.”

”§ 2, Stk. 2. Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder akkrediteringsrapporter til brug for Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutionerne og uddannelserne. Akkrediteringen foretages ud fra centralt fastsatte kriterier.”

Kontakt

Henrik Pedersen