Akkrediteringsrådet

Hvem laver hvad?

Hvem ser også på kvaliteten og relevansen?

Akkrediteringsrådet og -institutionen er ikke de eneste aktører, der ser på kvalitetssikringen og relevansen af videregående uddannelser i Danmark.

RUVU
Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal prækvalificeres. Prækvalifikationen skal sikre, at den nye uddannelse/det nye udbud er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. Til at rådgive ministeren på området er der nedsat et rådgivende udvalg: “Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser” (forkortet: RUVU). RUVU offentliggør alle ansøgninger og afgørelser på deres hjemmeside.

Strategiske rammekontrakter
Der indgås strategiske rammekontrakter for alle de videregående uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. En strategisk rammekontrakt er en institutionsspecifik fireårig kontrakt, der indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelsen for den enkelte institution. Kontrakterne gælder for fire år og skal medvirke til at sætte en retning for udviklingen af og prioriteringen på den enkelte institution og derigennem synliggøre, hvordan institutionen bidrager til at opfylde vigtige samfundsmæssige mål.

Dialog
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fører dertil løbende en dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner om, hvordan de kan bidrage til at løfte de samfundsmæssige udfordringer. Styringsdialogen er med til at sikre institutionsledelsens fokus på de udfordringer og udviklingsperspektiver, institutionen står overfor i lyset af den samfundsmæssige udvikling. Heri indgår bl.a. et årligt institutionsmøde om opfølgning på den strategiske rammekontrakt. Derudover fører styrelsen løbende tilsyn med institutionerne, hvis der opstår situationer eller konkrete forhold på den enkelte institution, som ikke er i overensstemmelse med gældende regler.

Dimensionering
Dimensionering af videregående uddannelser har til formål at understøtte en bedre sammenhæng mellem studievalg og beskæftigelsesmuligheder. Dimensioneringen administreres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og fastsættes ud fra to forskellige ordninger:

  • Ledighedsbaseret dimensionering sætter loft over uddannelser med markant og systematisk overledighed.
  • Uddannelsesspecifik dimensionering sætter loft over specifikke uddannelser med særegne aftagermarkeder og samfundsmæssige behov.

Læs mere om dimensionering på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside (link)

Censorrapporter
Endelig har censorformandskaberne ved alle videregående uddannelser en rolle. Censorformandskaberne på de erhvervsrettede videregående uddannelser har til opgave at bidrage til en overordnet kvalitetssikring af uddannelserne ved i deres censorrapporter at rådgive om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og videre uddannelsesforløb. Censorformandskaberne på universitetsuddannelserne og de kunstneriske videregående uddannelser har til opgave at bidrage til udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet

Skip to content