Akkrediteringsrådet
Kvinde ved tavle

Akkrediteringsrådet: Den eksterne kvalitetssikring bør justeres efter anden runde af institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet anbefaler en række tilpasninger i et videreført akkrediteringskoncept efter anden runde af institutionsakkreditering.

Institutionsakkreditering skal fortsat være grundpillen i akkrediteringssystemet, men bør suppleres med et mindre antal uddannelsesgennemgange og bedre muligheder for tværgående videns- og erfaringsopsamling. Samtidig kan kriterierne for institutionsakkreditering med fordel opdateres. Metodisk bør institutionsakkreditering i højere grad risikobaseres, og der kan arbejdes endnu mere med at tilpasse institutionsakkreditering til den enkelte institution og med udviklingsorientering.

Sådan kan Akkrediteringsrådets anbefalinger til et akkrediteringskoncept, der skal afløse anden runde af institutionsakkreditering, opsummeres. Forslagene fremgår af et notat, som rådet har sendt til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

Forud for formuleringen af anbefalingerne havde rådet gjort status over sine foreløbige erfaringer fra anden runde af institutionsakkreditering.

Læs Akkrediteringsrådets notat om de foreløbige erfaringer fra anden runde af institutionsakkreditering og anbefalingerne til et videreført akkrediteringskoncept her (pdf)

”Et eksternt kvalitetssikringssystem skal ikke være statisk, så mister det sin relevans. Derfor foreslår vi en række justeringer af både selve systemet og af institutionsakkrediteringens indhold og metode, så den eksterne kvalitetssikring efter anden runde af institutionsakkreditering fortsat skaber værdi og modsvarer tidens behov,” siger Akkrediteringsrådets forperson Birthe Friis Mortensen og fortsætter: ”Afsættet i anden runde af institutionsakkreditering er godt. Det er blandt andet lykkedes at forenkle konceptet for institutionsakkreditering og gøre det mere udviklingsorienteret end i første runde. Samtidig har rådet set, at uddannelsesinstitutionerne er nået langt med at opbygge kvalitetssikringssystemer og i høj grad arbejder rutineret med uddannelsernes kvalitet. Det er gode takter, som vi kan bygge videre på.”

Rådet har nu truffet afgørelse om institutionsakkreditering for 16 ud af de 31 uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som indgår i anden runde af institutionsakkreditering. Runden er dermed halvvejs.

 

Kontakt:
Pressehenvendelser og henvendelse om Akkrediteringsrådets arbejde
Henrik Pedersen, områdechef, Rådsbetjening og Analyse
Tlf. 7231 8829
[email protected]

Skip to content