Akkrediteringsrådet

Tre uddannelsesinstitutioner har opnået positiv institutionsakkreditering, og Akkrediteringsrådet udgiver årsberetning

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Aalborg Universitet, IBA Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Dania på et rådsmøde i tirsdags. Desuden har rådet offentliggjort sin årsberetning for 2023.

På årets første rådsmøde den 12. marts traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af tre uddannelsesinstitutioner: Aalborg Universitet, IBA Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Dania. Institutionerne indgik alle i anden runde af institutionsakkreditering.

Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om Aalborg Universitet her (pdf)

Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om IBA Erhvervsakademi Kolding her (pdf)

Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om Erhvervsakademi Dania her (pdf)

Rådet traf sine afgørelser i de tre sager på baggrund af en akkrediteringsrapport om hver institution. Hver rapport indeholdt en indstilling fra det faglige akkrediteringspanel, der havde undersøgt kvalitetssikringsarbejdet på den enkelte institution. På rådsmødet gennemgik hver rapport en grundig og solid behandling i to faser. Først præsenterede panelformanden rapporten, og der var en dialog mellem rådet og panelformanden om indholdet i rapporten. Derefter forlod panelformanden mødet, og rådet drøftede akkrediteringsrapporten og panelets indstilling og traf afgørelsen.

Efter akkrediteringerne indledte rådet en principiel drøftelse af det hensigtsmæssige i at bruge nøgletal på udbud med meget få studerende. En drøftelse, som rådet vil tage op igen ved en senere lejlighed.

Rådet bandt sløjfe på sine drøftelser om akkrediteringssystemet
Efter de tre institutionsakkrediteringer genoptog rådet den drøftelse, som rådet tog hul på i september, om status for anden runde af institutionsakkreditering og anbefalinger til et fremtidigt akkrediteringskoncept. Rådet lægger nu sidste hånd på en opsamling af sine synspunkter, som sendes til uddannelses- og forskningsministeren senere på foråret.

Rådet fortsatte sine overvejelser om undervisningsevalueringer
Et andet emne, som rådet også genbesøgte på rådsmødet, var undervisningsevalueringer. Et tema, som rådet satte fokus på sidste år. Senest var rådet vært ved et debatarrangement i november. Rådet drøftede opfølgning på de input og synspunkter, som kom frem på debatmødet, og forbereder et snarligt initiativ på området.

Akkrediteringsinstitutionen orienterede om aktiviteterne i De Studerendes Akkrediteringsråd
Rådsmødet dannede desuden ramme om en orientering ved områdechef i Akkrediteringsinstitutionen Henrik Pedersen om arbejdet i STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. STAR sikrer Akkrediteringsinstitutionens løbende dialog og kontakt med studerende.

Årsberetning for 2023
Akkrediteringsrådet giver i årsberetningen et oveblik over sine aktiviteter i det forgangne år. I beretningen kan man blandt andet finde en fotoreportage fra rådets debatmøde om undervisningsevalueringer i november og en oversigt over årets afgørelser i akkrediteringssager.

Læs Akkrediteringsrådets Årsberetning 2023 her (pdf)

Næste møde i Akkrediteringsrådet
Akkrediteringsrådet mødes igen tirsdag den 18. juni. Her skal rådet blandt andet træffe afgørelse om institutionsakkrediteringerne af MARTEC og Zealand Sjællands Erhvervsakademi samt om to uddannelsesakkrediteringer af et nyt udbud af HD 2. del ved Copenhagen Business School i Næstved og et eksisterende udbud af uddannelsen til laborant ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro.

Kontakt
Pressehenvendelser og henvendelse om Akkrediteringsrådets arbejde, kontakt:
Henrik Pedersen, områdechef, Rådsbetjening og Analyse
Tlf. 7231 8829
[email protected]

Skip to content