Akkrediteringsrådet

Rådsmøde bød på positiv institutionsakkreditering til Aarhus Maskinmesterskole samt drøftelser om både det fremtidige akkrediteringssystem og om undervisningsevalueringer

På et rådsmøde i København i går den 27. september traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole. Institutionen indgik i anden runde af institutionsakkreditering.

Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om Aarhus Maskinmesterskole her (pdf)

Rådet traf sin afgørelse i sagen på baggrund af en akkrediteringsrapport. Rapporten indeholdt en indstilling fra det akkrediteringspanel, der havde undersøgt kvalitetssikringsarbejdet på Aarhus Maskinmesterskole. På rådsmødet gennemgik rapporten en grundig og solid behandling i to faser. Først præsenterede panelformanden rapporten, og der var en dialog mellem rådet og panelformanden om indholdet i rapporten. Derefter forlod panelformanden mødet, og rådet drøftede akkrediteringsrapporten og panelets indstilling og traf afgørelsen.

Rådet drøftede anden runde af institutionsakkreditering og anbefalinger til det fremtidige akkrediteringssystem
Anden runde af institutionsakkreditering er i fuld gang. Akkrediteringsrådet benyttede derfor også rådsmødet til at samle op på sine erfaringer fra runden. På den baggrund kiggede rådet desuden frem og gjorde sig nogle overvejelser om, hvad rådet vil anbefale i forhold til den akkrediteringsmodel, som om nogle år forventeligt skal afløse anden runde. Rådet sammenfatter sine synspunkter i et notat, som sendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Rådet fortsatte sine overvejelser om undervisningsevalueringer med udgangspunkt i Fredericia Maskinmesterskole
Rådet tog også tråden op fra rådsmødet i maj og fortsatte sine drøftelser om undervisningsevalueringer som led i kvalitetssikringsarbejdet på de videregående uddannelser.

Til at inspirere drøftelsen havde rådet inviteret rektor for Fredericia Maskinmesterskole Jens Færgemand Mikkelsen til at præsentere skolens model for undervisningsevaluering. Jens Færgemand Mikkelsen fortalte blandt andet om skolens midtvejsevalueringer, der ligger undervejs i semestret, og gav eksempler på, hvordan skolen følger op på de evalueringer, der gennemføres. Akkrediteringsrådet takker for et inspirerende oplæg og en god drøftelse.

Efter oplægget samlede rådet op på sine observationer om undervisningsevalueringer med sigte på det debatmøde, som rådet har planlagt for at inspirere en bredere diskussion. Blandt de inviterede til debatmødet er repræsentanter for rektorkollegier, faglige organisationer og studenterorganisationer. Mødet afholdes i november.

Akkrediteringsinstitutionen orienterede om de kunstneriske uddannelser
Derudover gav chefkonsulent fra Akkrediteringsinstitutionen Jan Vernholm Groth en kort introduktion til uddannelserne på Kulturministeriets område. Jan Vernholm Groth informerede videre om arbejdet med at formulere et nyt koncept for institutionsakkreditering for de kunstneriske institutioner, som i højere grad vil tage højde for disse institutioners særkende. Det nye koncept følger af en politisk aftale om styrkelse af de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet fra 2021. Aftalen rummer også andre elementer, blandt andet indførelse af bestyrelser på institutionerne. Akkrediteringsrådet takkede for et informativt oplæg og ser frem til opfølgning i det nye år.

Billedkunstskolerne fik afslag på institutionsakkreditering
På rådsmødet traf Akkrediteringsrådet endelig afgørelse om afslag på institutionsakkreditering af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, da institutionen har valgt ikke at søge genakkreditering. Afgørelsen var en opfølgning på en betinget positiv institutionsakkreditering fra 2020.

 

Skip to content