Akkrediteringsrådet

Erfaringer med institutionsakkreditering og brug af studenterevalueringer til drøftelse på rådsmøde

På sit sidste rådsmøde inden sommerferien drøftede Akkrediteringsrådet den anden delevaluering af anden runde af institutionsakkreditering, som Akkrediteringsinstitutionen har udarbejdet. Chefkonsulent Christel Sølvhjelm præsenterede rapporten, som bygger på evalueringer med de ni første institutioner i anden runde, og som offentliggøres i næste uge. Rådet fandt, at rapporten indeholder nogle interessante resultater, og hæftede sig især ved akkrediteringsprocessens positive betydning for udvikling af institutionernes kvalitetssikringspraksis.

Afsættet for evalueringen er de ambitioner, som det daværende akkrediteringsråd spillede ind med i 2018, da konceptet for anden runde af institutionsakkreditering skulle formuleres. De handler blandt andet om, at dokumentationsomfanget skal nedbringes, at institutionsakkreditering i højere grad skal tilpasses den enkelte institution alt efter type, størrelse og andre relevante karakteristika, samt at der i akkreditering skal være øget fokus på udvikling.


Studenterevalueringer blev sat til debat
Rådet benyttede også rådsmødet til at zoome ind på anvendelse af studenterevalueringer i kvalitetssikringsarbejdet på de videregående uddannelser.

Det skete med udgangspunkt i to oplæg. Det første var en præsentation af Akkrediteringsinstitutionens vidensprojekt om studenterevalueringer, som er under udarbejdelse. Specialkonsulent Sanne de Fine Licht Raith og fuldmægtig Katrine Skarbye fortalte blandt andet om en kortlægning af nationale studieundersøgelser og af udvalgte videregående uddannelsesinstitutioners egne studenterevalueringer. Akkrediteringsinstitutionen forventer at kunne offentliggøre vidensprojektet senere på året.

Det andet oplæg drejede sig om forskning i studenterevalueringer af undervisning. Oplægsholder var rådets næstforperson professor Peter Dahler-Larsen, som forsker og underviser i evaluering og evalueringssystemer, og som er med til at udvikle evalueringsmodeller. Peter Dahler-Larsen kom blandt andet ind på, hvad der måles i studenterevalueringer, og om der er sammenhæng imellem brug af resultater fra studenterevalueringer og udvikling af læring.

Dermed var banen kridtet op til en første drøftelse i rådet. En af de ting, rådet kom ind på, var fordele og ulemper ved forskellige evalueringsformer.

Rådet forventer at fortsætte sin drøftelse af emnet på det kommende rådsmøde den 27. september.

 

Uddannelsen til finansøkonom opnåede positiv uddannelsesakkreditering
På rådsmødet afgjorde rådet en enkelt uddannelsesakkreditering. Rådet traf afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning.

Akkrediteringsinstitutionen gav en orientering om de videregående uddannelsers videngrundlag

Endelig benyttede rådet lejligheden til at dykke ned i de videngrundlag, som forskellige typer af videregående uddannelser er baseret på. Områdechef i Akkrediteringsinstitutionen Steffen Westergård Andersen og chefkonsulent David Metz stod for at introducere henholdsvis videngrundlaget for universitetsuddannelserne og på det professions-, erhvervsrettede og maritime område. I gennemgangen kom de blandt andet ind på forventningerne i en institutionsakkreditering til, hvordan en uddannelsesinstitution sikrer sine uddannelsers videngrundlag. Oplæggene lagde op til en nuanceret tilgang, hvor for eksempel samspil mellem forskningsviden og pædagogisk-didaktik tilrettelæggelse af undervisningen får større opmærksomhed.

 

Akkrediteringsrådet takker oplægsholderne for særdeles gode og interessante oplæg, som affødte livlig debat og nye perspektiver til rådets arbejde.

 

Næste møde i Akkrediteringsrådet
Akkrediteringsrådet mødes igen onsdag den 27. september 2023. Her skal rådet blandt andet træffe afgørelse om institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole og følge op på den betinget positive institutionsakkreditering af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

 

Læs mere om uddannelsesakkreditering og afgørelsernes konsekvenser på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside

Skip to content