Akkrediteringsrådet

Fredericia Maskinmesterskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er blevet tildelt en positiv institutionsakkreditering

Akkrediteringsinstitutionens lokaler i Holbæk dannede den 21. februar rammen om et rådsmøde, hvor Akkrediteringsrådet skulle behandle to sager om institutionsakkreditering. Behandlingen mundede ud i, at Fredericia Maskinmesterskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole begge opnåede en positiv institutionsakkreditering. De to institutioner indgik i anden runde af institutionsakkreditering.

Rådet traf sine afgørelser i de to sager på baggrund af hver sin akkrediteringsrapport. De to rapporter indeholdt en indstilling fra det akkrediteringspanel, der havde undersøgt kvalitetssikringsarbejdet på den enkelte institution. På rådsmødet gennemgik rapporterne en grundig og solid behandling i to faser. Først præsenterede panelformanden rapporten, og der var en dialog mellem rådet og panelformanden om indholdet i rapporten. Derefter forlod panelformanden mødet, og rådet drøftede akkrediteringsrapporten og panelets indstilling og traf afgørelsen.

Vicedirektør Mikkel Leihardt, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, holdt oplæg om styringen af de videregående uddannelser
Akkrediteringsrådet havde også inviteret vicedirektør – og kommende direktør – i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Mikkel Leihardt til Holbæk til at fortælle om ministeriets styringsinstrumenter i forhold til de videregående uddannelser. Mikkel Leihardt kom blandt andet ind på strategiske rammekontrakter, ministeriets tilsyn, juridiske styringsredskaber, bevillingssystemet for videregående uddannelser, prækvalifikation af nye uddannelser og udbud og dimensionering af videregående uddannelser. Akkrediteringsrådet takker for en god dialog.

Akkrediteringsinstitutionen gav en orientering om akkrediteringspanelerne i institutionsakkreditering
Endelig bød rådsmødet på et nærmere kig ind i Akkrediteringsinstitutionens maskinrum. Det skete, da områdechef Steffen Westergård Andersen fortalte om de hensyn og overvejelser, der gør sig gældende, når Akkrediteringsinstitutionen rekrutterer og sammensætter akkrediteringspaneler til institutionsakkrediteringer. Panelerne, der består af 4-6 medlemmer, spiller en central rolle i akkrediteringssystemet, fordi de foretager de akkrediteringsvurderinger, som indgår i akkrediteringsrapporterne. Steffen Westergård Andersen kom blandt andet ind på de kompetencer, et akkrediteringspanel skal besidde, og på, hvordan panelerne uddannes.

Næste møde i Akkrediteringsrådet
Akkrediteringsrådet mødes igen onsdag den 31. maj 2023. Her skal rådet blandt andet træffe afgørelse om akkreditering af et udbud af uddannelsen til finansøkonom ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning.

 

Fakta om institutionsakkreditering

  • En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en videregående uddannelsesinstitution har et system, der kan sikre dens uddannelsers kvalitet og relevans.
  • Det er Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt kvalitetssikringen er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende i praksis til, at institutionen i de kommende seks år selv kan foretage en løbende og systematisk sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.
  • En institutionsakkreditering er ikke en vurdering af kvalitet og relevans af institutionens uddannelser. Det er selve uddannelsesinstitutionens kvalitetssikring, der er i fokus.
  • Ved institutionsakkreditering kan Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om enten positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering.

 

Afgørelse Vurdering Konsekvenser
Positiv institutionsakkreditering Helhedsvurderingen er, at kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis – evt. med undtagelse af få klart afgrænsede problemstillinger. Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser.
Betinget positiv institutionsakkreditering Helhedsvurderingen er, at kvalitetssikringssystemet i hovedpartener velbeskrevet og velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis. Der kan dog samtidig være områder,
der er mindre velfungerende, og som kræver opfølgning.
Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen.

Der skal gennemføres en opfølgende proces med institutionsakkreditering inden for maksimalt tre år.

 

Afslag på institutionsakkreditering Helhedsvurderingen er, at der er flere væsentlige mangler
i kvalitetssikringssystemets opbygning eller funktion i
praksis.
Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud.

Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.

Akkrediteringsrådet afgør efter dialog med uddannelsesinstitutionen, hvornår
den igen kan ansøge om institutionsakkreditering.

 

Læs mere om institutionsakkreditering og afgørelsernes konsekvenser hos Danmarks Akkrediteringsinstitution

Skip to content