Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om fire uddannelsesinstitutioners kvalitetssikring

Fire sager om institutionsakkreditering skulle afgøres, da Akkrediteringsrådet holdt rådsmøde 5. oktober. Tre af uddannelsesinstitutionerne fik tildelt en positiv akkreditering, mens rådet er sindet at give Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) afslag på institutionsakkreditering. DMJX får nu mulighed for at kommentere på, at rådet foreløbigt er sindet at give institutionen afslag og eventuelt komme med nye oplysninger, før rådet træffer den endelige afgørelse. Læs begrundelse for hver af de fire afgørelser længere nede i nyhedsbrevet.

Dialog med rektorkollegier om næste runde institutionsakkrediteringer
Størstedelen af de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark har efterhånden været igennem den første runde med institutionsakkrediteringer. Derfor er Akkrediteringsrådet sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution og øvrige interessenter i fuld gang med at drøfte, hvordan akkrediteringssystemet skal udformes til næste gennemrul af institutionsakkrediteringer.
Det tema havde rådet også fokus på på rådsmødet. Derfor var rektorkollegierne fra de dele af uddannelsessektoren, der på nuværende tidspunkt har samlet erfaring med institutionsakkreditering, inviteret til at komme og præsentere deres syn på det første gennemløb. Sammen kiggede de frem mod næste omgang med det store tjek af uddannelsesinstitutionernes sikring af uddannelseskvalitet. Rådets mål for næste runde vil være et akkrediteringssystem, der bygger på kontinuitet i en forenklet ramme med betydeligt mindre dokumentation og som i endnu højere grad målrettes den enkelte institution og det, der er relevant og meningsfuldt for den enkelte uddannelsesinstitution.

Efter næste rådsmøde vil Akkrediteringsrådet overdrage sine kommentarer og anbefalinger til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

De fire afgørelser på rådsmødet

Om MARTEC – positiv institutionsakkreditering
”MARTEC har et velfungerende kvalitetssikringssystem, der både omfatter deres professionsbacheloruddannelse til maskinmester og deres øvrige uddannelser. Systemet bæres blandt andet af en inddragende kvalitetskultur, og der er fastlagt kvalitetsmål og klare rammer for arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af institutionens uddannelser. Akkrediteringsforløbet har også vist os, at arbejdet med at sikre kvaliteten er integreret i hele organisationen på den maritime uddannelsesinstitution i Frederikshavn – både bestyrelse, ledelsen på alle niveauer, underviserne og de studerende er inddraget. Vi har også set gode eksempler på, at systemet er i stand til at opfange kvalitetsudfordringer, og at der bliver handlet på de identificerede udfordringer, sådan at uddannelserne bliver styrket af kvalitetssikringsarbejdet. Det er meget centralt,” siger Akkrediteringsrådets formand Per B. Christensen og tilføjer, at MARTEC også er i god og løbende dialog om uddannelserne med både deres dimittender, de aftagere der typisk ansætter dem og andre relevante parter.

Læs akkrediteringsrapporten for MARTEC

Om University College Lillebælt – positiv institutionsakkreditering
”UC Lillebælt er som institution kommet godt og grundigt i land med kvalitetssikringen efter at have fået afslag på deres første ansøgning om institutionsakkreditering i 2014. I dag fremstår deres kvalitetssystem sammenhængende og velfungerende i praksis, både i forhold til deres grunduddannelser og videreuddannelser. Der er fastsat mål for kvalitetsarbejdet. Mål, der både er konkrete og ambitiøse, og som der følges op på i en årlige proces med beretning på både udbudsniveau, områdeniveau og institutionsniveau. Vi kan også se, at der er en klar ledelsesmæssig forankring, hvor UC Lillebælts ledelse tager ansvar og prioriterer tværgående indsatser for kvalitetsarbejdet. Den sikre hånd om kvalitetssikringen, som UC Lillebælt har kunnet fremvise, er særligt betryggende i lyset af, at institutionen undervejs i akkrediteringsprocessen er fusioneret med EA Lillebælt, sådan at kvalitetssystemet nu skal bidrage til at binde to uddannelsesinstitutioner sammen til en,” siger Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet.

Uddannelsesministeren har efter forudgående høring af Akkrediteringsinstitutionen godkendt, at den sammenlagte institution skal indgive selvevalueringsrapport i 2022 med henblik på, at Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om institutionsakkreditering af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i sommeren 2023. Derved er institutionen givet fem år til at konsolidere sit kvalitetsarbejde.

Læs akkrediteringsrapporten for UC Lillebælt

Om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – sindet at give afslag på institutionsakkreditering:
”Der er ikke truffet endelig afgørelse om DMJX. Rådet har på nuværende tidspunkt i sinde at give DMJX afslag på institutionsakkreditering efter at have konstateret, at institutionen ikke i tilstrækkelig grad har et sammenhængende system, der kan sikre deres uddannelsers kvalitet. Der er tale om helt centrale mangler. Der mangler systematik, som sikrer, at den enkelte uddannelses indhold og udvikling drøftes, og systemet rummer ikke fastsatte standarder, der kan understøtte institutionen i at vurdere, om forskellige kvalitetselementer løftes i tilfredsstillende grad. Rådets vurdering betyder ikke, at DMJX har utilstrækkelig faktisk kvalitet i deres uddannelser, for det er ikke det, der afdækkes med en institutionsakkreditering. Men det betyder, at institutionen ikke i tilstrækkelig grad har indblik i uddannelsernes kvalitet og ikke har et system, der er i stand til at sikre, at uddannelseskvaliteten nødvendigvis er på et tilstrækkeligt niveau. Nu får DMJX mulighed for at kommentere med et høringssvar på, at rådet er sindet at give dem afslag, og herefter vil vi træffe den endelige afgørelse,” siger Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet.

Læs akkrediteringsrapporten for DMJX

Om Erhvervsakademi Sjælland – positiv institutionsakkreditering som opfølgning på betinget positiv i 2016:
”Der er sket en klar forbedring af kvalitetssikringen, siden EA Sjælland for to år siden fik en betinget positiv institutionsakkreditering. I dag er kvalitetssystemet sammenhængende, og det understøtter og sikrer, at uddannelsernes kvalitet og relevans vurderes og udvikles systematisk. Institutionen har også formået at øge involveringen af undervisere og studerende i kvalitetssikringsarbejdet. Samtidig har EA Sjælland haft et hensigtsmæssigt fokus på at forenkle kvalitetssystemet og undgå unødigt tunge og delvist overlappende processer. Til sidst i forløbet har institutionen desuden kunne fremvise en nyetableret proces for sikringen af det videngrundlag, som nye uddannelser og uddannelsesudbud tænkes at bygge på. Med redegørelsen for den nye proces føler rådet sig betrygget i, at institutionen også vil kunne varetage denne del af kvalitetssikringen fremadrettet og vil kunne opfange eventuelle problemer med videngrundlaget, inden et nyt uddannelsesudbud bliver oprettet og udbudt til de studerende,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

Læs akkrediteringsrapporten for Erhvervsakademi Sjælland

 

Afgørelser: uddannelser

Uddannelse Institution Afgørelse
Bacheloruddannelsen i dans og koreografi Den Danske Scenekunstskole (København) Positiv akkreditering
Diplomuddannelsen i skuespil for film og tv Den Danske Scenekunstskole (Nykøbing Sjælland) Positiv akkreditering
Bacheloruddannelsen i performance design Roskilde Universitet (Roskilde) Positiv akkreditering
Kandidatuddannelsen i performance design (kombinationsuddannelsen) Roskilde Universitet (Roskilde) Betinget positiv akkreditering
Kandidatuddannelsen i globale studier (etfagsuddannelsen) Roskilde Universitet (Roskilde) Positiv akkreditering
Kandidatuddannelsen i globale studier (kombinationsuddannelsen) Roskilde Universitet (Roskilde) Positiv akkreditering
Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Aarhus Universitet (Herning) Positiv akkreditering
Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Aarhus Universitet (Herning) Positiv akkreditering

 

Afgørelser: institutionsakkrediteringer

Institution Afgørelse
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Fortsat under behandling
Erhvervsakademi Sjælland (opfølgning på betinget positiv akkreditering) Positiv institutionsakkreditering
MARTEC Positiv institutionsakkreditering
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Positiv institutionsakkreditering

 

Fakta: Om institutionsakkreditering
  • En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en uddannelsesinstitution har et system, der kan sikre deres uddannelsers kvalitet.
  • Det er Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt kvalitetssikringen er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende i praksis til, at institutionen i de kommende seks år selv kan foretage en løbende og systematisk sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.
  • Der er fem faste kriterier, som uddannelsesinstitutionens kvalitetssikring vurderes på, og derudover har institutionen stor valgfrihed til selv at tilrettelægge kvalitetssikringen sådan, som det giver bedst mening for dem. Med akkrediteringen afdækkes det, om systemet er tilstrækkeligt velbeskrevet og virker tilfredsstillende i praksis.
  • Institutionsakkreditering omfatter ikke en selvstændig vurdering af relevansen og kvaliteten af den enkelte uddannelse.

Læs mere om institutionsakkreditering og afgørelsernes konsekvenser hos Danmarks Akkrediteringsinstitution

 

Pressekontakt og interview med Akkrediteringsrådets formand, kontakt:
Daniel Sebastian Larsen, kommunikationsansvarlig
Tlf. 7231 8804
[email protected]

Øvrige henvendelse om Akkrediteringsrådet rettes til:
Henrik Pedersen, områdechef, Rådsbetjening og Analyse
Tlf. 7231 8829
[email protected]

 

 

Skip to content