Akkrediteringsrådet
Situationsbillede fra møde

RUC, UC Syd og KEA har fået tildelt en positiv institutionsakkreditering

På et rådsmøde den 24. november skulle Akkrediteringsrådet tage stilling til tre sager om institutionsakkreditering:

Roskilde Universitet
Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Roskilde Universitet. Der var tale om en opfølgning på en betinget positiv institutionsakkreditering fra 2019.
Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om Roskilde Universitet her (pdf)

University College Syddanmark
Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af University College Syddanmark. Professionshøjskolen har dermed gennemgået anden runde af institutionsakkreditering. Den opnåede første gang en positiv institutionsakkreditering i 2017.
Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om University College Syddanmark her (pdf)

Københavns Erhvervsakademi
Akkrediteringsrådet traf afgørelse om positiv institutionsakkreditering af Københavns Erhvervsakademi. Erhvervsakademiet indgik i anden runde af institutionsakkreditering. Det opnåede første gang en positiv institutionsakkreditering i 2017.
Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om Københavns Erhvervsakademi her (pdf)

Rådet traf sine afgørelser i de tre sager på baggrund af en akkrediteringsrapport om hver institution. De tre rapporter indeholdt en indstilling fra det akkrediteringspanel, der havde undersøgt kvalitetssikringsarbejdet på den enkelte institution. På rådsmødet gennemgik rapporterne en grundig og solid behandling i to faser. Først præsenterede den enkelte panelformand rapporten, og der var en dialog mellem rådet og panelformanden om indholdet i rapporten. Derefter forlod panelformanden mødet, og rådet drøftede akkrediteringsrapporten og panelets indstilling og traf afgørelsen.

Uddannelseschef på ITU præsenterede universitetssektoren
I tillæg til behandlingen af de tre sager om institutionsakkrediteringer havde rådet på mødet den 24. november også afsat tid til at kaste et nærmere blik på universitetssektoren. Det skete med udgangspunkt i et oplæg af Pernille Rydén, uddannelseschef på IT-Universitetet i København og medlem af Uddannelsespolitisk udvalg under universiteternes Rektorkollegium. Pernille Rydén fortalte blandt andet om universiteternes uddannelser, herunder krav til disse, optag, kandidatproduktion, videngrundlag og forskningsbaseret læring samt bevillingssystemet for uddannelserne. Hun kom også ind på mistrivsel blandt unge og udflytning og lukning af studiepladser. Som et særligt punkt drøftede Pernille Rydén og Akkrediteringsrådet afslutningsvis ”evalueringstræthed”, der kan være konsekvens af det antal evalueringer, som de studerende løbende opfordres til at svare på. Akkrediteringsrådet takker for et inspirerende oplæg og en god dialog om universiteterne.

Mødet med Pernille Rydén er en del af Akkrediteringsrådets dialog med den videregående uddannelsessektor. Rådet har på tidligere møder i år haft besøg af Camilla Wang, rektor for professionshøjskolen Absalon og forkvinde for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, samt Anders Graae Rasmussen, rektor for Erhvervsakademi Dania og næstformand for rektorkollegiet i Danske Erhvervsakademier, der præsenterede deres respektive sektorer.

Akkrediteringsinstitutionen orienterede om De Studerendes Akkrediteringsråd og arbejdet med studenterinddragelse
Som et yderligere punkt på rådsmødet gav områdechef Henrik Pedersen fra Akkrediteringsinstitutionen et indblik i arbejdet med De Studerendes Akkrediteringsråd – STAR – og andre studenterrettede aktiviteter i Akkrediteringsinstitutionen. STAR, der består af repræsentanter fra 17 landsdækkende studenterorganisationer, har til formål at sikre løbende dialog mellem Akkrediteringsinstitutionen og studerende om kvalitetssikring og –udvikling. Henrik Pedersen fortalte, at STAR på sine to årlige møder både tager akkrediteringsnære emner op og helt andre emner, fx bæredygtighed i uddannelser.

Henrik Pedersen nævnte også, at Akkrediteringsinstitutionen, STAR, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler og Danske Universiteter i 2016 gav hinanden håndslag på et papir om ambitioner for studenterinvolvering i akkreditering. Papiret udstikker nogle retningslinjer for udvælgelse af studerende til interviews som led i akkrediteringsprocessen og for information til studerende forud for interviews.

Læs mere om STAR her
Læs papiret Ambitioner for studenterinvolvering i akkreditering her

Næste møde i Akkrediteringsrådet
Akkrediteringsrådet mødes forventeligt igen fredag den 3. februar 2023. Her skal rådet blandt andet træffe afgørelse om institutionsakkrediteringen af Københavns Professionshøjskole.


Fakta om institutionsakkreditering

  • En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en videregående uddannelsesinstitution har et system, der kan sikre dens uddannelsers kvalitet og relevans.
  • Det er Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt kvalitetssikringen er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende i praksis til, at institutionen i de kommende seks år selv kan foretage en løbende og systematisk sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.
  • En institutionsakkreditering er ikke en vurdering af kvalitet og relevans af institutionens uddannelser. Det er selve uddannelsesinstitutionens kvalitetssikring, der er i fokus.
  • Ved institutionsakkreditering kan Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om enten positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering.

 

Afgørelse Vurdering Konsekvenser
Positiv institutionsakkreditering Kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis – evt. med undtagelse af få, klart afgrænsede problemstillinger. Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt af uddannelses- og forskningsministeren, samt foretage justering af eksisterende uddannelser.
Betinget positiv institutionsakkreditering Hovedparten af kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis.
Rådet vil i sin afgørelse påpege mindre velfungerende områder, som institutionen efterfølgende skal følge op på inden for en given tidsramme.
Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Rådet angiver en plan for opfølgning i sin afgørelse.
Afslag på institutionsakkreditering Der er flere væsentlige mangler i kvalitetssikringssystemets opbygning eller funktion i praksis. Uddannelsesinstitutionen kan som udgangspunkt ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud.

 

Læs mere om institutionsakkreditering og afgørelsernes konsekvenser hos Danmarks Akkrediteringsinstitution

 

 

Skip to content