Akkrediteringsrådet
Møde i akkrediteringsrådet

VIA og ITU opnår positiv institutionsakkreditering, og Akkrediteringsrådet har fået en næstforperson

På et ekstraordinært rådsmøde den 12. september 2022 valgte Akkrediteringsrådet rådsmedlem Peter Dahler-Larsen som næstforperson. Peter Dahler-Larsen, ph.d. og dr. scient.pol, er professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Læs nyhed om valget af Peter Dahler-Larsen på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Rådet har truffet afgørelse om to positive institutionsakkrediteringer
En første opgave for Peter Dahler-Larsen som næstforperson var at lede rådets møde den 27. september i forperson Birthe Friis Mortensens fravær. På mødet traf rådet beslutning om institutionsakkreditering af VIA University College og IT-Universitetet i København. Rådet fandt, at de to institutioners kvalitetssikringsarbejde lever op til forventningerne til en velfungerende kvalitetssikringspraksis, og det udløste for begges vedkommende en positiv institutionsakkreditering. Det er anden gang, de to institutioner er blevet institutionsakkrediteret, og den positive akkreditering gælder for 6 år.

Peter Dahler-Larsen udtaler om VIA University College:
”Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af VIA på baggrund af den akkrediteringsrapport, som vi har fået forelagt. Akkrediteringspanelet, der har udarbejdet rapporten, anfører blandt andet: ”VIA’s kvalitetssikringsarbejde er modent, systematisk og involverende. Kvalitetssikringsarbejdet er forankret i VIA’s organisation. Kvalitetssikringsarbejdet er velegnet til at understøtte VIA’s mål for uddannelseskvalitet og -relevans.”

Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om VIA University College her (pdf)

Peter Dahler-Larsen udtaler om IT-Universitetet i København:
”Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om positiv institutionsakkreditering af ITU på baggrund af den akkrediteringsrapport, som vi har fået forelagt. Akkrediteringspanelet, som har udarbejdet rapporten, anfører blandt andet: ”ITU has a well-founded and ongoing quality assurance practice that systematically and comprehensively addresses issues of quality and relevance and supports the continuous development of all study programmes.”

Læs afgørelsen og akkrediteringsrapporten om IT-Universitetet i København her (pdf)

Næstformand for Danske Erhvervsakademier præsenterede sektoren
Ud over at behandle de to institutionsakkrediteringer satte rådet også fokus på erhvervsakademierne på rådsmødet den 27. september. Rådet havde derfor inviteret Anders Graae Rasmussen, rektor for Erhvervsakademi Dania og næstformand for rektorkollegiet i Danske Erhvervsakademier. I sit oplæg kom Anders Graae Rasmussen blandt andet ind på sektorens karakteristika og historiske udvikling. Han fortalte også om sektorens styrkepositioner fx det stærke virksomhedssamarbejde og den store aktivitet på sektorens efter- og videreuddannelse. Som udfordringer for sektoren pegede Anders Graae Rasmussen blandt flere ting på det lave optag på tekniske erhvervsakademiuddannelser og sikring af videngrundlaget på små uddannelsesudbud. Akkrediteringsrådet takker for et inspirerende oplæg og en god dialog om erhvervsakademierne. Invitationen til Anders Graae Rasmussen er en del af den dialog med den videregående uddannelsessektor, som Akkrediteringsrådet indledte på sit møde den 1. juni. Her havde rådet inviteret Camilla Wang, rektor for professionshøjskolen Absalon og daværende næstformand – nu forkvinde – for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, til at introducere professionshøjskolesektoren.

Rådsmedlem Tobias Høygaard Lindeberg nuancerede synet på nøgletal om frafald og beskæftigelse
Rådsmødet bød også på en præsentation ved rådsmedlem og underdirektør i Tænketanken DEA Tobias Høygaard Lindeberg. Oplægget handlede om, hvordan frafald på et studium og beskæftigelse efter studietiden er påvirket af en række faktorer, der ikke vedrører den enkelte videregående uddannelse, men fx de studerendes gymnasiale karakterer og deres forældres uddannelsesbaggrund. Præsentationen var baseret på to analyser udført af DEA.
Læs DEA’s analyser Socialmobilitet på de videregående uddannelser (pdf) og Uddannelsesvalg på STEM- og IT-området (pdf).

Akkrediteringsinstitutionen fortalte om kildemateriale i institutionsakkreditering
Endelig gav Akkrediteringsinstitutionen et nærmere indblik i den dokumentation, som Akkrediteringsinstitutionen og akkrediteringspanelerne indhenter og anvender i forbindelse med en institutionsakkreditering. Akkrediteringsinstitutionen kom samtidig ind på de foreløbige erfaringer med at begrænse mængden af dokumentation i anden runde af institutionsakkreditering. Det har blandt andet vist sig, at det i praksis ikke altid er let for uddannelsesinstitutionerne at reducere materialet, ligesom Akkrediteringsinstitutionen løbende drøfter, hvordan sagerne belyses tilstrækkeligt med den mindre dokumentation.

Fakta om institutionsakkreditering

  • En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en videregående uddannelsesinstitution har et system, der kan sikre dens uddannelsers kvalitet og relevans.
  • Det er Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt kvalitetssikringen er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende i praksis til, at institutionen i de kommende seks år selv kan foretage en løbende og systematisk sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.
  • En institutionsakkreditering er ikke en vurdering af kvalitet og relevans af institutionens uddannelser. Det er selve uddannelsesinstitutionens kvalitetssikring, der er i fokus.
  • Ved institutionsakkreditering kan Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om enten positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering.

 

Afgørelse Vurdering Konsekvenser
Positiv institutionsakkreditering Kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis – evt. med undtagelse af få, klart afgrænsede problemstillinger. Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt af uddannelses- og forskningsministeren, samt foretage justering af eksisterende uddannelser.
Betinget positiv institutionsakkreditering Hovedparten af kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis.
Rådet vil i sin afgørelse påpege mindre velfungerende områder, som institutionen efterfølgende skal følge op på inden for en given tidsramme.
Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Rådet angiver en plan for opfølgning i sin afgørelse.
Afslag på institutionsakkreditering Der er flere væsentlige mangler i kvalitetssikringssystemets opbygning eller funktion i praksis. Uddannelsesinstitutionen kan som udgangspunkt ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud.

 

Læs mere om institutionsakkreditering og afgørelsernes konsekvenser hos Danmarks Akkrediteringsinstitution

 

 

Skip to content