Afgørelse om fem erhvervsakademiers kvalitetssikring

Der blev både givet afslag, betinget positive og positive institutionsakkrediteringer, da Akkrediteringsrådet traf afgørelse om fem erhvervsakademier og et enkelt universitet.
Sidst opdateret: 31/08/2018

Det var afgørelsens time for en stor del af landets erhvervsakademier, da Akkrediteringsrådet holdt rådsmøde 20. og 21. juni. Fem af landets ni erhvervsakademier har det seneste år været igennem en grundig proces, hvor et nedsat akkrediteringspanel har afdækket, hvordan den enkelte institution arbejder med at sikre uddannelsernes kvalitet. På mødet traf Akkrediteringsrådet så afgørelse om, hvorvidt den enkelte uddannelsesinstitution har tilstrækkeligt god kvalitetssikring, både på systemniveau og i praksis.

Også Aalborg Universitets genakkreditering og en række enkeltstående uddannelsesakkrediteringer blev afgjort af rådet.

En ting, som gik igen på tværs af rådsmødets mange institutionsakkrediteringer af erhvervsakademier, var positive vurderinger af det kriterie, som handler om at sikre uddannelsernes relevans.

”Tværgående har vi set, at alle de institutioner, vi behandlede på rådsmødet, har vist sig stærke på relevansdelen. Det er naturligvis meget glædeligt. For de studerende og deres fremtidige arbejdsliv har det stor betydning, hvordan uddannelsesinstitutionen løbende forholder sig til beskæftigelsestal for dimittender, har god dialog med de arbejdsgivere, der typisk ansætter deres nyuddannede, og at uddannelsesinstitutionen også undersøger, hvordan deres dimittender oplever, at deres kompetencer fra uddannelsen passer på arbejdsmarkedet. Den tætte kobling til erhvervslivet og det lokale arbejdsmarked er noget, erhvervsakademierne er kendt for, og det er også en vigtig del af deres selvforståelse. Derfor har det været rigtig positivt også i praksis at kunne konstatere, at de tværgående arbejder meget fornuftigt med at sikre uddannelsernes fortsatte relevans,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

Om de enkelte afgørelser siger Akkrediteringsrådets formand:

Erhvervsakademi Sydvest – afslag på institutionsakkreditering
”Der er en række mangler og utilstrækkeligheder i den måde, Erhvervsakademi Sydvest arbejder med at sikre deres uddannelsers kvalitet. Det gælder både i deres kvalitetssikringssystem og i kvalitetsarbejdet i praksis. Der mangler systematik og sammenhæng, og der kan ikke ses et systematisk flow, hvor kvalitetsproblemer bliver opfanget, behandlet og løsningstiltag sat i værk. Vi har også konstateret en række svagheder i måden, EA Sydvest arbejder med at sikre videngrundlaget bag deres uddannelser, og på flere områder kommer kvalitetssikringen ikke tæt nok på den enkelte uddannelse. Men vi finder også velfungerende elementer i institutionens kvalitetssikring. Deres sikring af uddannelsernes relevans er tilfredsstillende og rummer gode elementer som løbende monitorering af dimittendledigheden, systematiske dimittendundersøgelser og tæt kontakt til de arbejdsmarkeder, der typisk ansætter deres nyuddannede. Samlet er problemstillingerne dog af en sådan tyngde og karakter, at EA Sydvest får afslag på institutionsakkreditering, sådan at de får tid til at gentænke centrale dele af deres kvalitetssikring, før vi igen indleder en akkrediteringsproces med dem og vurderer, om kvalitetssikringen til den tid er på et tilstrækkeligt højt niveau,” siger rådsformand Per B. Christensen.

Erhvervsakademi Midtvest – betinget positiv institutionsakkreditering
”På Erhvervsakademi Midtvest fungerer kvalitetssikringen rimeligt i praksis, men rummer samtidig en længere række af mindre velfungerende områder, som det vil være vigtigt, at erhvervsakademiet retter op på. På plussiden tæller det blandt andet, at den korte afstand mellem underviser og studerende gør det muligt at opfange og reagere på kvalitetsudfordringer på kort tid. Til gengæld har deres kvalitetsrapporter ikke altid den fornødne kvalitet, og den måde, EA Midtvest forsøger at sikre videngrundlaget på, er ikke tilstrækkeligt velfungerende. Heldigvis har vi undervejs i processen set, at EA Midtvest er opmærksomme på en række af de svagere områder i kvalitetsarbejdet og allerede er kommet et stykke af vejen med at forbedre dem. Med den betinget positive akkreditering får de nu tre år til at bringe kvalitetssikringen op på et tilstrækkeligt højt niveau,” fortæller Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet.

Copenhagen Business Academy – betinget positiv institutionsakkreditering
”Cphbusiness er ambitiøse i deres kvalitetsarbejde og har en klar strategi for indsatsen med at sikre og udvikle deres uddannelsers kvalitet. Der er en stærkt ledelsesforankring af kvalitetssikringen, og vi kan se, at de er kommet langt og har bygget meget op på ganske kort tid. Vi må dog konstatere, at de endnu ikke er helt i mål. Der er enkelte elementer, der endnu ikke er på et tilstrækkeligt niveau. Vi har set eksempler på mindre velfungerende kvalitetssikring i forhold til læringsmålene for de studerendes praktik og praktikevalueringer, som ikke har opfanget de identificerede problemer. I sikringen af videngrundlaget har vi også konstateret uklare procedurer, ukonkrete handleplaner og manglende opfølgning fra år til år. Rådets vurdering er, at der er tale om enkelte mindre velfungerende områder, som institutionen inden for en kortere periode vil kunne løfte til et tilstrækkeligt niveau. Derfor får de en betinget positiv institutionsakkreditering, og så vil vi om to år igen vurdere, om deres kvalitetssikring af uddannelserne er blevet god nok til at opnå en positiv institutionsakkreditering,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

Erhvervsakademi Dania – positiv institutionsakkreditering
”Danias kvalitetssystem er velfungerende og velbeskrevet, og arbejdet er stærkt forankret i hele intuitionen, fra rektoratet og ud til den enkelte underviser. Det har været positivt at se, hvordan Dania har brugt udviklingen af kvalitetssikringen til også at fremme integrationen af en samlet uddannelsesinstitution med mange uddannelser og uddannelsessteder. Dania gennemfører gode og systematiske evalueringer af de studerendes oplevelser af undervisningen, og vi kan se, at der også bliver fulgt op på de problemer, som evalueringerne afdækker. De bruger eksterne eksperter til selv at kigge deres uddannelser efter i sømmene. Det fungerer godt, og vi har set flere konkrete eksempler på, at Dania har fulgt op på de kritikpunkter, som er kommet frem i deres interne evalueringer. Og så er institutionen også i tæt kontakt med det regionale erhvervsliv, og på baggrund af den kontakt sker der en sikring af, at uddannelserne løbende tilpasses til de behov, som man typisk finder hos de arbejdsgivere, der ansætter de nyuddannede fra Dania,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

IBA Erhvervsakademi Kolding – positiv institutionsakkreditering
”IBA Kolding har et kvalitetssystem, der er velfungerende og velbeskrevet og med en systematisk tilgang til arbejdet med at sikre uddannelsernes kvalitet. De centrale beretninger i deres system er detaljerede og omfatter refleksion over både styrker, svagheder og udviklingsmuligheder. Vi har kunnet se, at der er en god dialog mellem underviserne og ledelsen om udviklingen af de enkelte fag. Der er en klar ansvars- og arbejdsfordeling på alle niveauer i organisationen, og studerende og undervisere inddrages også i kvalitetsarbejdet på tilfredsstillende vis,” siger rådsformand Per B. Christensen.

Aalborg Universitet (genakkreditering)– positiv institutionsakkreditering
”I forhold til deres første forløb med institutionsakkreditering for to år siden har Aalborg Universitet nu taget de sidste, afgørende skridt sig i forhold til sikringen af deres uddannelsers kvalitet. Dengang var der en isoleret – men væsentlig – problemstilling omkring sikring af videngrundlaget, som gjorde, at vi i Akkrediteringsrådet tildelte dem en betinget positiv afgørelse med to år til at rette op på problemet. Det har været meget positivt at opleve, hvordan Aalborg Universitet har taget kritikken til sig og brugt den til at udvikle deres kvalitetsarbejde i en konstruktiv retning. Nu ser vi eksempelvis, at institutionen på grundig vis arbejder med nøgletal og grænseværdier, der giver mulighed for at opfange eventuelle problemer omkring forskningsbaseringen af deres uddannelser. Også hele spørgsmålet om, hvordan uddannelserne bemandes af undervisere, følger nu en langt mere aktiv og bevidst strategi. Med de forbedringer har Aalborg løftet deres kvalitetssikring det sidste stykke og arbejder nu tilfredsstillende med kvaliteten, både på systemniveau og i praksis,” siger Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet.

På rådsmødet traf Akkrediteringsrådet desuden afgørelse om akkreditering af fire eksisterende uddannelser og udbud.

 

Afgørelser: eksisterende uddannelser/udbud

Uddannelse/udbud Institution Afgørelse
Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK) Copenhagen Business Academy (Lyngby) Positiv akkreditering
Erhvervsakademiuddannelsen inden for informationsteknologi (Datamatiker AK) Erhvervsakademi Dania (Grenaa) Positiv akkreditering
Masteruddannelsen i strategisk byplanlægning Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (København) Positiv akkreditering
Kandidatuddannelsen i sundhedsfremme og sundhedsstrategier Roskilde Universitet (Roskilde) Positiv
akkreditering

 

Afgørelser: institutionsakkrediteringer

Institution Afgørelse
Copenhagen Busisness Academy Betinget positiv institutionsakkreditering
Erhvervsakademi Dania Positiv institutionsakkreditering
Erhvervsakademi Kolding Positiv institutionsakkreditering
Erhvervsakademi MidtVest Betinget positiv institutionsakkreditering
Erhvervsakademi SydVest Afslag på institutionsakkreditering
Aalborg Universitet (genakkreditering) Positiv institutionsakkreditering
Fakta: Om institutionsakkreditering
En institutionsakkreditering er en vurdering af, om uddannelsesinstitutionens system for kvalitetssikring er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende til, at institutionen i de kommende seks år selv kan foretage en løbende og systematisk sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Afgørelserne træffes på baggrund af akkrediteringsrapporter, som Danmarks Akkrediteringsinstitution skriver efter at have afdækket kvalitetssikringen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Institutionsakkreditering omfatter ikke en selvstændig vurdering af relevansen og kvaliteten af den enkelte uddannelse på uddannelsesinstitutionen.

Med afgørelsen har Akkrediteringsrådet vurderet, i hvor høj grad kvalitetssikringssystemet på den enkelte uddannelsesinstitution lever op til kravene i Akkrediteringsloven og kriterierne i den dertilhørende bekendtgørelse.

Der findes tre afgørelsesmuligheder for en ansøgning om institutionsakkreditering: positiv institutionsakkreditering, betinget positiv institutionsakkreditering og afslag på institutionsakkreditering – for mere info om afgørelserne og deres konsekvenser, se her

Læs akkrediteringsrapporterne på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside
Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution juni 2017. Danmarks Akkrediteringsinstitution foretager de faglige vurderinger af bachelor-, kandidat- og masteruddannelser og udarbejder en indstilling for hver enkelt uddannelse til Akkrediteringsrådet. Rådet træffer herefter den endelige afgørelse.

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen