Akkrediteringsrådet

Akkrediteringsrådets årsberetning 2014


For Akkrediteringsrådet har en stor del af arbejdet i 2014 været centreret omkring de første afgørelser om akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner.

De første fem institutionsakkrediteringer blev afgjort af rådet i december 2014. Forud for denne milepæl har rådet gennem året haft en række forberedende drøftelser, hvilket blandt andet har mundet ud i et notat om de rammer, som rådets vurderinger og afgørelser om institutionsakkrediteringer finder sted inden for, samt om den fastsatte gærdehøjde for henholdsvis positiv, betinget positiv og afslag på institutionsakkreditering.

Rådet har i starten af 2015 desuden truffet afgørelse om yderlige to institutionsakkrediteringer og vil færdiggøre 2014-runden medio 2015. På den baggrund vil rådet samle op på de første institutionsakkrediteringer.

Udover arbejdet med institutionsakkrediteringer har Akkrediteringsrådet vurderet og afgjort 62 sager om akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud samt 30 ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser og udbud. Hvordan udfaldet af disse fordeler sig, kan ligeledes aflæses i årsberetningen.

Endelig har rådets formand gennem året haft en række dialogmøder med eksterne interessenter omkring de gensidige forventninger til akkrediteringssystemet, herunder særligt til det nye system for institutionsakkreditering.

Skip to content