Akkrediteringsrådet

Nøgleord

Denne side indeholder en oversigt over nøgleord fra de enkelte akkrediteringer af uddannelser og udbud fra 2011 og frem.

Afgørelsesdatabasen indeholder nøgleord på de uddannelser, hvor et eller flere kriterier har fået vurderingen ’delvist’ eller ’ikke tilfredsstillende’, og hvor forholdene bag de pågældende nøgleord har haft særlige udfordringer. Det er vigtigt at understrege, at nøgleordene ikke giver det endelige billede af akkrediteringerne, men kun en indikation af inden for hvilke områder en akkreditering har vist udfordringer. For uddybning af udfordringerne henviser vi til akkrediteringsrapporterne.

Der er angivet nøgleord for alle uddannelsesakkrediteringer fra og med 2011. Du kan se nøgleordene på den enkelte akkreditering eller søge samlet på en gruppe akkrediteringer med udfordringer inden for bestemte nøgleord.

Du kan se nøgleordene for akkrediteringer af udbud og uddannelser her:

Kriterium 1 (kun eksisterende uddannelser og udbud) Beskrivelse
Ledighed En evt. høj ledighed blandt dimittenderne, institutionens opmærksomhed på dette og tiltag for at afhjælpe ledigheden.
Relevant beskæftigelse Relevansen af dimittendernes videre beskæftigelse eller uddannelse.
Ekstern dialog Institutionens dialog med aftagere, dimittender og andre relevante interessenter om arbejdsmarkedets behov.
Kriterium 2
Videngrundlag Aktiviteter og forskningsmiljøer bag uddannelsens/udbuddets videngrundlag.
Relevante undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer. Forholdet mellem fastansatte og eksterne undervisere.
Studerendes kontakt De studerendes mulighed for kontakt med underviserne og derigennem videngrundlaget.
Kriterium 3
Mål for læringsudbytte Det samlede mål for læringsudbyttes overensstemmelse med kravene i typebeskrivelsen i kvalifikationsrammen (den danske kvalifikationsramme for livslang læring beskriver de forskellige offentligt godkendte uddannelsers niveau og forventede læringsudbytte.).
Indhold og opbygning Sammenhæng mellem uddannelsens/udbuddets mål for læringsudbytte og uddannelsens/udbuddets indhold og opbygning.
Sammenhæng med adgangsgrundlag Passende progression fra adgangsforudsætninger til niveauet i uddannelsens/udbuddets elementer.
Kriterium 4
Tilrettelæggelse Uddannelsens/udbuddets tilrettelæggelse som fuldtidsstudium, og hvorvidt uddannelsen/udbuddet er tilrettelagt så de studerende kan opnå målet for læringsudbyttet.
Frafald og gennemførelselstid(kun eksisterende uddannelser og udbud) Udfordringer med gennemførelsestid og frafald.
Pædagogisk kvalificerede undervisere Pædagogiske tilbud til og opkvalificering af underviserne.
Udlandsophold De studerendes muligheder for udlandsophold.
Praktik Vurdering af, om en evt. praktik er en integreret del af uddannelsen.
Eksterne studieaktiviteter Vurdering af, om evt. studieaktiviteter uden for institutionen er en integreret del af uddannelsen.
Kriterium 5
Kvalitetssikringsaktiviteter Indsamling af informationer om uddannelseskvalitet.
Uddannelsesevaluering Periodisk evaluering af det samlede udbud/den samlede uddannelse med inddragelse af interessenter.
Faciliteter og ressourcer Sikring af nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer.
Kvalitetssikring af praktik Uddannelsens/udbuddets sikring af, at praktik har den nødvendige kvalitet.
Sikring af eksterne uddannelsesdele Uddannelsens/udbuddets sikring af, at uddannelsesdele på andre institutioner har den nødvendige kvalitet.
Skip to content