Akkrediteringsrådet

Kriterievurderinger

Her kan du få overblik over de forskellige kriteriesæt, der er anvendt til akkreditering.

Afgørelsesdatabasen indeholder kriterievurderinger fra alle akkrediteringsrapporter. Ved indførelsen af akkrediteringssystemet i Danmark i 2007 var der flere kriteriesæt for forskellige typer uddannelser og udbud (se dem nederst på siden). For overblikkets skyld har vi valgt at konvertere vurderingerne inden for de tidligere kriteriesæt, så de nu alle er kategoriseret via de nuværende 5 kriterier for vurdering af uddannelser. Se nedenfor, hvordan vi har konverteret kriterievurderingerne.

Ikke alle kriterier er vurderet i alle sager. Det kan enten skyldes, at vi ikke vurderer kriteriet for den pågældende ansøgningstype (fx har vi ikke vurderet kriterium 1 for nye uddannelser siden den nye lov i 2013) eller at kriteriet ikke er vurderet i den pågældende sag (fx ved opfølgning på betinget positive akkrediteringer, hvor kun de problematiske kriterier fra den oprindelige akkreditering genbehandles).

Vægtning af vurderingerne i konverteringen

I konverteringen er der givet en talværdi til den enkelte oprindelige vurdering: 0 til ikke vurderet, 1 til ikke tilfredsstillende opfyldt, 2 til delvist tilfredsstillende opfyldt og 3 til opfyldt.

Hvis flere kriterier er sammenlagt til ét efter det nye kriteriesæt, er der udregnet et simpelt gennemsnit af talværdier og rundet ned til nærmeste hele tal. På den måde vil man opdage, hvis elementer i det nu samlede kriterium har været vurderet delvist eller ikke tilfredsstillende.

Konvertering af kriterievurderingerne

’Nuværende kriterier’ dækker over kriterierne fra den gældende bekendtgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om akkreditering af videregående uddannelser. Kriterievurderingerne efter de tidligere kriteriesæt er fordelt efter følgende konverteringsnøgle:

* Kriteriesættet med 5 kriterier, der blev indført i 2009, har i store træk været basis for det nuværende kriteriesæt, dog med en del ændringer i kriterierne 3 og 4. Vi har valgt at lade vurderingerne være ens, selvom enkelte kriterier måske ville være vurderet anderledes efter kriteriesættet fra 2013. Forskellene til det nye kriteriesæt er:

  • K1 omhandler ikke længere dimittenddialog.
  • K3 omhandler ikke længere uddannelsens indholds sammenhæng med uddannelsens titel.
  • ’Uddannelsens indhold og opbygning’ og ’faglig progression’ er flyttet fra k3 til k4.
  • K4 indeholder nye elementer – ’tilrettelæggelse’ og ’fuldtidsstudium’.
  • K5 omhandler ikke længere institutionens kvalitetssikringssystem.

** k4 og k12 fra det tidligere kriteriesæt for kulturministerielle uddannelser er fordelt på k3 og k4 i de nuværende kriteriesæt i bekendtgørelserne fra både Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet på følgende måde:

  • Gammelt k4 om læringsmål og gammelt k12 om optag er omfattet af nyt k3.
  • Gammelt k4 om fagligt indhold og gammelt k12 om frafald er omfattet af nyt k4.

Historiske kriteriesæt
Til orientering er der her et overblik over den række forskellige kriteriesæt, der har været siden akkrediteringens start i 2007:

Nuværende kriterier Universitetsuddannelser* Erhvervsrettede, maritime, politiets og forsvarets uddannelser Kulturministerielle uddannelser
Nye uddannelser Nye udbud Eksisterende
10 kriterier 3 kriterier 7 kriterier 17 kriterier 13 kriterier
1 1, 2 1  1 1, 2 1, 2
2 3, 4, 5 3 4, 5 3, 4, 5, 8 9, 10
3 9 2 6 3, 4, 12**
4 6, 7 2, 3 7, 9, 12, 15 4, 5, 7, 12**
5 8 6, 7 10, 11, 13, 14 8, 11
Vurderes ikke under de nuværende kriterier 10 16, 17 6, 13
Universitetsuddannelser 2007-2009 10 kriterier
2009-2013 5 kriterier
2013- nu 5 kriterier fælles med erhvervsrettede uddannelser
Erhvervsrettede og maritime uddannelser samt politiets og forsvarets uddannelser 2008-2013 Nye uddannelser 3 kriterier
2008-2013 Nye udbud 7 kriterier
2008-2013 Eksisterende udbud 17 kriterier
2013- nu 5 kriterier fælles med universitetsuddannelser
Kulturministerielle uddannelser 2008-2016 13 kriterier
2016- nu 5 kriterier
Skip to content