Kriterier i akkrediteringen

Sidst opdateret: 17/05/18

Danmarks Akkrediteringsinstitution akkrediterer videregående uddannelsesinstitutioner og deres nye og eksisterende uddannelser.

Der skelnes mellem institutionsakkreditering og uddannelsesakkreditering (af både nye og eksisterende uddannelser).

Uddannelsesakkreditering foretages på baggrund af fem lovbestemte kriterier:

  1. Behov og relevans – vurderes kun af Danmarks Akkrediteringsinstitution ved akkreditering af eksisterende uddannelser, da vurderingen ved relevans  ved akkreditering af nye uddannelser og udbud  foretages i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriets prækvalifikation.
  2. Videngrundlag
  3. Mål for læringsudbytte
  4. Tilrettelæggelse og gennemførelse
  5. Intern kvalitetssikring og -udvikling

Institutionsakkreditering baseres på fem lovbestemte kriterier:

  1. Kvalitetssikringspolitik og –strategi
  2. Kvalitetsledelse og organisering
  3. Uddannelsernes videngrundlag
  4. Uddannelsernes niveau og indhold
  5. Uddannelsernes relevans

Ved akkreditering af institutioner er der fokus på helheden, både i vurderingen af de enkelte kriterier og på tværs af kriterierne. Helhedsvurderingerne foretages af et akkrediteringspanel bestående af personer med ekspertise inden for kvalitetssikring på institutionsniveau, ekspertise inden for den videregående uddannelsessektor generelt, viden om relevante arbejdsmarkedsforhold, internationale eksperter samt studenterrepræsentanter.  Helhedsvurderingen vil basere sig på nøgletal, institutionens selvevalueringsrapport, besøg på institutionen, samt dokumentation for institutionens kvalitetsarbejde på udvalgte områder.

Læs mere

Yderligere oplysninger om kriterierne og fremgangsmåden ved uddannelsesakkreditering kan findes i Danmarks Akkrediteringsinstitutions ”Vejledning til institutionsakkreditering” og i akkrediteringslovens bekendtgørelse samt i Akkrediteringsrådets notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer 15. marts 2018 (gældende).

Notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer 23. juni 2016 (historisk)