Nyt Akkrediteringsråd har holdt første møde og afgjort oprettelse af nye uddannelser

15/03/18 // Daniel Sebastian Larsen

Blandt det nye råds første handlinger var godkendelse af oprettelse af tre nye uddannelser, valg af næstformand og drøftelser om forlænget periode for betinget positive institutionsakkrediteringer.

Det ”nye” Akkrediteringsråd trådte i kraft ved indgangen til 2018, og d. 14. marts holdt rådet sit første møde. De fleste medlemmer er gengangere fra det tidligere råd, men rundt om mødebordet er der også kommet nye ansigter til. Gitte Sommer Harrits (lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet) og Kim Andersen (Senior Vice President ved Lundbeck) er udpeget som nye medlemmer af rådet, hvor de erstatter Stina Vrang Elias, der efter to perioder ikke kunne genudpeges, og Ove Poulsen, der efter eget ønske trådte ud af rådet ved udpegningsperiodens udløb.

For rådet bliver det en central opgave at forberede næste runde af institutionsakkrediteringer. Den første runde med akkrediteringsforløb for alle landets videregående uddannelsesinstitutioner nærmer sig sin afslutning, og ultimo 2019 skal næste runde af institutionsakkrediteringer påbegyndes. Derfor har rådet igangsat en dialog med sektoren om fremtidens institutionsakkrediteringer, hvor repræsentanter fra hele sektoren blandt andet havde mulighed for at debattere og komme med indspark i forhold til fremtidens akkreditering af uddannelsesinstitutioner ved et seminar i november 2017.

På rådsmødet drøftede Akkrediteringsrådet det videre forløb med forberedelse af – og dialog om – anden runde af institutionsakkrediteringer.

Hanne Harmsen ny næstformand
Ved udpegelsen af det nye Akkrediteringsråd blev Per B. Christensen udpeget af uddannelsesminister Søren Pind til at fortsætte som rådets formand i den kommende fireårige udpegningsperiode. Men med Ove Poulsens udtræden af rådet stod stolen til næstformanden tom. På mødet valgte rådet at udpege Hanne Harmsen som næstformand. Hanne Harmsen er vicedirektør i Innovationsfonden, har tidligere været strategidirektør i Deloitte Consulting og varetaget flere lederstillinger på universitetsområdet, og hun har været medlem af Akkrediteringsrådet siden 2013.

Mulighed for forlænget periode for betinget positiv institutionsakkreditering
Den reviderede akkrediteringslov, der trådte i kraft 1. januar 2018, indebærer blandt andet, at de uddannelsesinstitutioner, der får en betinget positiv institutionsakkreditering, nu kan få længere tid til at rette op på mangler i deres kvalitetssikring, inden akkrediteringssystemet igen skal kigge det efter i sømmene. Fra rådet tildeler en betinget positiv institutionsakkreditering, kan den pågældende uddannelsesinstitution nu få op til tre år, før rådet igen skal vurdere, om institutionens kvalitetssikring til den tid er oppe på et tilstrækkeligt niveau til at opnå en positiv institutionsakkreditering.

På rådsmødet drøftede Akkrediteringsrådet denne lovændring og dens betydning.

”Det er positivt, at vi nu har fået mulighed for at give en institution op til tre år til at rette op på de problematikker, der bliver afdækket i det akkrediteringsforløb, som afsluttes med en afgørelse om betinget positiv institutionsakkreditering. Men det er kun noget, vi vil benytte os af i de tilfælde, hvor problemernes karakter gør det nødvendigt med længere tid. Vores udgangspunkt vil fortsat være, at en periode på to år bør være tilstrækkeligt til at rette op på mangler. For at kunne give en positiv institutionsakkreditering skal vi kunne se, at systemet fungerer i praksis. For store institutioner eller komplekse problemstillinger kan to år være for kort tid til at rette op og vise, at ændringerne virker. Derfor er muligheden for at forlænge perioden med et år nødvendig. Uanset om vi giver to eller tre år til at rette op efter en betinget positiv institutionsakkreditering, vil vi have en forventning om, at institutionerne vil komme tilbage og fremvise faktiske konsekvenser af de igangsatte forbedringer af kvalitetssikringen – ikke bare planerne om det,” siger rådsformand Per B. Christensen.

Det vil i første omgang være op til det nedsatte akkrediteringspanel, der står bag den pågældende akkrediteringsrapport, at indstille til varigheden af den betinget positive institutionsakkreditering. Akkrediteringsrådet træffer herefter afgørelse om det.

På baggrund af rådets drøftelser og de forventninger, som rådet har til institutionen ved tildeling af en treårig periode for genakkreditering, justeres rådets vurderingssnitsnotat.

Se det gældende notat om Akkrediteringsrådets vurderingssnit her

Nye uddannelser:
På rådsmødet afgjorde rådet også fire ansøgninger om at oprette nye uddannelser og uddannelsesudbud. Rådet godkendte oprettelsen af nye uddannelser på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Designskolen Kolding, mens Erhvervsakademi Sjælland fik afslag på at oprette og udbyde en ny akademiuddannelse.

 

Afgørelser: nye uddannelser og nye udbud

Uddannelse/udbud Institution Afgørelse
Kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi
(ny uddannelse)
Aalborg Universitet (Aalborg) Positiv akkreditering
Diplomingeniøruddannelse i kemi og fødevareteknologi
(ny uddannelse)
Aarhus Universitet
(Aarhus)
Positiv akkreditering
Diplomuddannelse i designledelse
(nyt udbud)
Designskolen Kolding (Kolding) Positiv akkreditering
Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi
(nyt udbud)
Erhvervsakademi Sjælland
(Roskilde)
Afslag på akkreditering

Læs akkrediteringsrapporterne på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside

Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution marts 2017. Danmarks Akkrediteringsinstitution foretager de faglige vurderinger af bachelor-, kandidat- og masteruddannelser og udarbejder en indstilling for hver enkelt uddannelse til Akkrediteringsrådet. Rådet træffer herefter den endelige afgørelse.

 

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt