Det store kvalitetstjek afgjort for landets største universiteter og tre andre uddannelsesinstitutioner

12/06/17 // Daniel Sebastian Larsen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Fredericia Maskinmesterskole og SIMAC har alle været op til den store kvalitetseksamen og fået afgjort deres institutionsakkreditering.

Der var hele fem uddannelsesinstitutioner, der fik afgjort deres ansøgning om akkreditering, da Akkrediteringsrådet holdt møde 8.-9. juni. Samlet huser de en stor del af den samlede bestand af studerende i Danmark. Og afgørelserne på akkrediteringerne favnede over vidt forskelligartede uddannelsesinstitutioner: Fra Københavns Universitet som landets største uddannelsesinstitution til Fredericia Maskinmesterskole, der med knap 500 studerende er den hidtil mindste institution til at gennemgå forløbet med institutionsakkreditering.

”90.000 studerende på tværs af Danmark er påvirket af afgørelserne på dette rådsmøde. Fra de helt små uddannelser til nogle af landets største. Afgørelserne viser, at det giver mening at stille store krav, men samtidig at overlade det til institutionerne selv at finde de rette løsninger. Selvom nogle af de institutioner, vi har truffet afgørelse om, stadig har hjørner, de skal arbejde med, så er det vores overordnede vurdering, at samfundet kan have tillid til, at de hver især arbejder seriøst med kvaliteten af deres uddannelser. Det har både de studerende, deres kommende arbejdsgivere og samfundet krav på,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

Udfaldet af afgørelserne blev to positive institutionsakkrediteringer og tre betinget positive.
Derudover afgjorde Akkrediteringsrådet en ansøgning om oprettelse af et nyt uddannelsesudbud og 17 genakkrediteringer på eksisterende uddannelser, som rådet tidligere har givet ”gult kort” i form af betinget positiv uddannelsesakkreditering. Alle afgørelser fremgår af skemaet nederst på siden.

Udtalelser om afgørelserne

Om Københavns Universitet – betinget positiv
”Der er meget, man gør godt på Københavns Universitet i forhold til at sikre uddannelsernes kvalitet. Kvalitetsarbejdet er tydeligt organiseret, det har en hensigtsmæssig ansvarsfordeling og det udvikles løbende. Københavns Universitet er en meget stor og kompleks institution. Derfor er det flot, at de overordnet set har et så veludbygget og velfungerende kvalitetssystem.
Men kvalitetssikringen har også nogle svagheder, særligt i forhold til at sikre, at de studerende har tilstrækkelig kontakt til aktive forskningsmiljøer. Forskningsbaseringen bliver ikke systematisk monitoreret, og der er ikke nogen ledelseslag, der systematisk følger med i, hvor mange studerende en uddannelse har set i forhold til, hvor mange forskere der er tilknyttet uddannelsen. Nogle gange indgår spørgsmålet om forskningsbasering ganske vist i universitetets interne evalueringer, der laves hvert sjette år. Andre gange indgår det ikke. Det er efter rådets opfattelse både for usystematisk og for sjældent.  En hel årgang og lidt til kan nå igennem uddannelsen på den tid, uden at det på noget tidspunkt er blevet sikret, at deres uddannelse er tilstrækkeligt forskningsbaseret,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

Om Aarhus Universitet – betinget positiv
”Aarhus Universitet er langt hen ad vejen gode til at sikre deres uddannelsers kvalitet. Selvom deres kvalitetssikringssystem er relativt nyt, har det en velfungerende struktur, og det kommer overordnet godt rundt om de centrale områder i forhold til kvaliteten. Aarhus Universitet er en stor og kompleks institution. Derfor er det flot, at de overordnet set har et så veludbygget og velfungerende kvalitetssystem.
Men Aarhus Universitet har nogle udfordringer i forhold til at sikre, at deres uddannelser i tilstrækkelig grad er forskningsbaserede og at deres studerende har tilstrækkelig mulighed for tæt kontakt til forskningsaktive undervisere. Der er også problemer i forhold til at sikre, at forskningsmiljøerne bag uddannelserne rent faktisk dækker alle uddannelsernes fagområder. Så der kan være dele af uddannelserne, som der reelt ikke står noget relevant forskningsmiljø bag – og det vil kvalitetssikringssystemet ikke være i stand til at opfange. Det er problematisk,” siger Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet.

Om Professionshøjskolen Metropol – positiv
”Professionshøjskolen Metropol har et velfungerende kvalitetssikringssystem, som løbende og systematisk sikrer og udvikler uddannelsernes kvalitet og relevans. Institutionen har fundet en god balance, hvor fælles koncepter for kvalitetssikringsaktiviteter fastlægges centralt, men samtidig med råderum til den enkelte uddannelse til at tilpasse kvalitetsarbejdet. Arbejdet med at sikre uddannelseskvaliteten er solidt forankret på alle ledelsesniveauer, og der er også en god inddragelse af de studerende, der spiller en rolle i forbindelse med behandlingen af centrale kvalitetsspørgsmål,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

Om Fredericia Maskinmesterskole – positiv
”Vi har set, at Fredericia Maskinmesterskole har en stærk kultur for at arbejde med uddannelseskvalitet, og de har et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem. Systemet er ret enkelt og gennemskueligt, og det er også tydeligt, hvem der har ansvaret. Vi kan se, at både studerende, undervisere og ledelsen tager ansvar for uddannelseskvaliteten. Blandt andet er der et grundigt system for de studerendes evalueringer af undervisningen. De gør også en god indsats for at sikre, at deres uddannelse bliver ved med at være relevant i forhold til arbejdslivet. De følger udviklingen på arbejdsmarkedet og har en god dialog med deres nyuddannede og med de virksomheder, som ansætter dem,” siger rådsformand Per B. Christensen.

Om Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) – betinget positiv
”SIMACs kvalitetssikring er på en række områder velfungerende, og det omfatter en række centrale elementer i form af evalueringer, undersøgelser og nøgletal. Beslutningsvejene i kvalitetssikringen er korte og effektive, og der er god udveksling af information mellem de forskellige niveauer i organisationen. Men vi kan også se, at kvalitetsarbejdet kommer ikke tæt nok på den enkelte uddannelse. Kvalitetsarbejdet behandler institutionens tre uddannelser samlet under ét. Det betyder, at problemer kan gemme sig i hjørnerne på den enkelte uddannelse og ikke blive opdaget i det samlede blik på alle tre uddannelser. Der er også nogle problemer omkring sikring og udvikling af fagområdernes videngrundlag. Og der er også dele af kvalitetsindsatsen, der er så nye og endnu ikke afprøvede, så vi ikke har grundlag for at vurdere, hvordan de rent faktisk vil virke i praksis. Det vil være noget af det, der vil blive fokuseret på, når der bliver gennemført en genakkrediteringsproces om to år for at se, om systemet til den tid er tilstrækkeligt stærkt i sikringen af uddannelsernes kvalitet,” siger Akkrediteringsrådet formand, Per B. Christensen.

Fakta: Institutionsakkreditering – afgørelser, betydning og konsekvenser

Fakta: Om institutionsakkreditering
En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en uddannelsesinstitution har et system for kvalitetssikring, der er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende til, at institutionen i den kommende seksårige akkrediteringsperiode vil være i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

Det er Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelser om akkreditering. Rådets afgørelser baseres på akkrediteringsrapporter, der er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringsinstitutionen nedsætter i forbindelse med hver enkelt akkreditering et panel, der samlet besidder et bredt felt af ekspertkompetencer. I samspil vurderer Akkrediteringsinstitutionen og det nedsatte akkrediteringspanel den enkelte uddannelsesinstitution på baggrund af besøg, interview og omfattende dokumentationsmateriale. Det munder ud i en akkrediteringsrapport med en indstilling, som Akkrediteringsrådets afgørelse tager udgangspunkt i.

Afgørelser: instutionsakkrediteringer

Institutioner Afgørelser
Københavns Universitet Betinget positiv institutionsakkreditering
Aarhus Universitet Betinget positiv institutionsakkreditering
Fredericia Maskinmesterskole Positiv institutionsakkreditering
Professionshøjskolen Metropol Positiv institutionsakkreditering
Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) Betinget positiv institutionsakkreditering

 

Afgørelser: uddannelsesakkrediteringer

Universitetsuddannelser
Eksisterende uddannelser
Institutioner Afgørelser
Bacheloruddannelse i datalogi Københavns Universitet, København Positiv akkreditering
Bacheloruddannelse i psykologi Københavns Universitet, København Positiv akkreditering
Bacheloruddannelse i jura Københavns Universitet, København Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i internationale udviklingsstudier Roskilde Universitet, Roskilde Positiv akkreditering
Bacheloruddannelse i jura Aalborg Universitet, Aalborg Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i jura Aalborg Universitet, Aalborg Positiv akkreditering
Bacheloruddannelse i medialogi Aalborg Universitet, Aalborg Positiv akkreditering
Bacheloruddannelse i medialogi Aalborg Universitet, København Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i medialogi Aalborg Universitet, Aalborg Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i medialogi Aalborg Universitet, Esbjerg Positiv akkreditering
Kandidatuddannelse i medialogi Aalborg Universitet, København Positiv akkreditering
Professions- og erhvervsrettede uddannelser Eksisterende uddannelser Institutioner Afgørelser
Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Copenhagen Business Academy, København Positiv akkreditering
Professionsbacheloruddanelse i tv‐ og
medietilrettelæggelse
Danmarks Medie‐ og
Journalisthøjskole, København
Positiv akkreditering
Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK), Erhvervsakademi Dania, Randers Positiv akkreditering
Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Erhvervsakademi Midtvest, Herning Positiv akkreditering
Professionsbacheloruddannelse som
bygningskonstruktør
Erhvervsakademi Sjælland, Næstved Positiv akkreditering
Professionsbacheloruddannelse i psykomotorik Professionshøjskolen UCC, Hillerød Positiv akkreditering
Professions- og erhvervsrettede uddannelser Nye udbud Institutioner Afgørelser
Akademiuddannelse i EL-installation Erhvervsakademi Sjælland, Næstved Positiv akkreditering

Læs akkrediteringsrapporterne på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside

Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution juni 2017. Danmarks Akkrediteringsinstitution foretager de faglige vurderinger af alle videregående uddannelser og udarbejder en indstilling for hver enkelt uddannelse til Akkrediteringsrådet. Rådet træffer herefter den endelige afgørelse.

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt