Akkrediteringsrådets høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelser

21/08/17 // Rune Heiberg Hansen

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelser

Akkrediteringsrådet takker for muligheden for at kommentere det fremsendte forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Det er rådets vurdering, at de foreslåede ændringer overordnet set vil styrke akkrediteringssystemet som central kvalitetsramme for de videregående uddannelser.

Rådet støtter forslaget om at undtage maritime uddannelsesinstitutioner, der ikke udbyder videregående uddannelser, fra institutionsakkreditering, da institutionsakkreditering er udviklet til netop videregående uddannelser.

Med institutionsakkreditering vurderer rådet, om den enkelte institution har udviklet et velfungerende kvalitetssystem målrettet institutionens egenart. På den baggrund finder rådet det naturligt, at lovforslaget præciserer, at muligheden for at udbyde uddannelser som udgangspunkt afgrænses til de fagområder eller videnskabelige områder, institutionen udbød uddannelser inden for ved institutionsakkrediteringens påbegyndelse.

Ved allerede trufne afgørelser om betinget positiv institutionsakkreditering har institutionens mulighed for at rette op på problemer indenfor den i loven angivne periode på maksimalt to år været en vigtig parameter. For at fastholde grundlaget for allerede afgjorte sager om betinget positiv institutionsakkreditering vil rådet opfordre til, at den foreslåede ændring om at udvide perioden for en betinget positiv institutionsakkreditering til maksimalt 3 år alene skal gælde afgørelser truffet efter ikrafttrædelse af indeværende lovforslag.

Studenterperspektivet er centralt i akkreditering, og kontinuitet i studenterrepræsentanternes arbejde i rådet har stor betydning. Rådet støtter derfor forslaget om, at studenterrepræsentanternes udpegningsperiode forlænges, så de kan sidde i rådet i højst 3 år mod de nuværende 2 år.

Da en institutionsakkreditering forudsætter, at institutionen internt udvikler det bedst egnede kvalitetssystem givet institutionens egenart og vilkår, kan rådet støtte muligheden for, at fristen for gennemførsel af en institutionsakkreditering i særlige tilfælde kan udsættes.

Sammenlægninger af uddannelsesinstitutioner giver særlige udfordringer for institutionernes kvalitetsarbejde og følgelig for institutionsakkreditering heraf. Rådet finder, at uddannelseskvaliteten bør have klart fokus for sammenlagte institutioner. Med lovforslaget lægges op til, at en uddannelsesinstitution skal institutionsakkrediteres senest 5 år efter sammenlægningen. For at fastholde fokus på udviklingen af velfungerende kvalitetssystemer på sammenlagte institutioner og kontinuitet i den eksterne kvalitetssikring vil rådet foreslå, at sammenlagte institutioner institutionsakkrediteres senest 3 til 4 år efter sammenlægningen.

Prøve- og eksamensformer udgør vigtige dele af uddannelsernes kvalitet. Derfor finder rådet det positivt, at lovforslaget lægger op til, at kriterierne for institutionsakkreditering fremadrettet skal omfatte kvalitetssikringen af institutionernes prøve- og eksamenssystemer.

 

Med venlig hilsen

Per B. Christensen
Formand for Akkrediteringsrådet

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


Rune Heiberg Hansen

Kontakt