Akkrediteringsrådet: Uddannelsesinstitutioner behandles lige

13/10/17 // Daniel Sebastian Larsen

Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet 11. oktober afgørelse om kvalitet og kvalitetssikring på eksisterende uddannelser og godkendte oprettelsen af tre nye uddannelser i Roskilde, Aalborg og Aarhus. Derudover havde rådet fokus på konsistensen på tværs af de institutionsakkrediteringer, rådet hidtil har afgjort.

Kunstneriske og nye uddannelser godkendt
På rådsmødet behandlede Akkrediteringsrådet en række ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser. Efter drøftelser om de nye uddannelsesforslags kvalitet og kvalitetssikring blev der givet positiv akkreditering til tre nye uddannelser og uddannelsesudbud, som Roskilde Universitet, UC Nordjylland og Aarhus Universitet dermed nu kan oprette.

Der blev desuden givet et afslag på en enkelt ansøgning om at oprette et nyt udbud af en uddannelse.

Derudover behandlede rådet 17 eksisterende uddannelser spredt over hele landet.
Blandt dem var fire uddannelser fra Den Danske Scenekunstskole. Scenekunstskolen blev skabt ved fusion af landets forskellige scenekunstuddannelser i 2015 og har ikke tidligere haft uddannelser igennem akkrediteringsprocessen. På mødet tildelte Akkrediteringsrådet positive akkrediteringer til bacheloruddannelser inden for iscenesættelse, skuespil, scenekunstnerisk produktion og musical. Rådet noterede, at disse fire uddannelser har en række særkender; ikke mindst uddannelsernes meget krævende optagelsesprocesser og arbejde med kunstnerisk udviklingsvirksomhed, hvor de studerende under studiet i høj grad selv er medskabere af uddannelsernes videngrundlag.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er et nyt begreb, som de kunstneriske institutioner fortsat arbejder med at udfolde. Dette afspejles også i rådets afgørelser. I takt med at den kunstneriske udviklingsvirksomhed udfoldes, og uddannelser og institutioner gør sig flere erfaringer med det, vil rådet forvente, at dette afspejles i uddannelsernes og institutionernes kvalitetsarbejde. Rådet vil endvidere se nærmere på begrebet kunstnerisk udviklingsvirksomhed i det nye år og føre en dialog herom med områdets institutioner, understreger rådets formand Per B. Christensen.

I dybden med arbejdet med konsistens
På mødet 11. oktober drøftede Akkrediteringsrådet konsistensen på tværs af de akkrediteringsrapporter, der udgør rådets beslutningsgrundlag. Konklusionen lød, at rådet føler sig betrygget i, at Akkrediteringsinstitutionens processer og metoder for konsistenssikring af vurdering og indstillinger i institutionsakkrediteringsrapporter er velfungerende og tilstrækkelige til, at ligebehandlingskravet overholdes, og at der tages hensyn til institutionernes egenart.

Akkrediteringsrådet har løbende set på Akkrediteringsinstitutionens praksis på udvalgte områder. Tidligere er blandt andet praksis for akkrediteringspaneler og audit trails blevet belyst. Med sikringen af konsistens i arbejdet med institutionsakkrediteringer har rådet nu beskæftiget sig med en grundsten i sikringen af, at institutionerne behandles lige.  Konsistensarbejdet indeholder blandt andet en ensartet metodisk proces ved institutionsbesøg og ved den måde, hvorpå eksperterne i akkrediteringspanelerne klædes på til opgaven.

Internt sikrer Akkrediteringsinstitutionen konsistensen med omfattende tværgående videndeling i og imellem de enkelte projektteams og ved grundige interne feedbackprocesser. Der ses på tidligere institutionsakkrediteringer og rådsafgørelser for at sikre sammenhæng, og der er løbende drøftelser på fællesmøder af enkelte emner på tværs af institutionsakkrediteringer for at sikre en fremtidig konsistens. Feedbackprocessen sikrer konsistens i den enkelte rapport, men også på tværs af alle rapporter.

Afgørelser: uddannelsesakkrediteringer

Universitetsuddannelser og
kunstneriske uddannelser
Eksisterende uddannelser
Institutioner Afgørelser
Bachelor i iscenesættelse Den Danske Scenekunstskole
(København, Aarhus)
Positiv akkreditering
Bachelor i musical Den Danske Scenekunstskole (Fredericia) Positiv akkreditering
Bachelor i scenekunstnerisk produktion Den Danske Scenekunstskole (København) Positiv akkreditering
Bachelor i skuespil Den Danske Scenekunstskole (København, Odense og Aarhus) Positiv akkreditering
Kandidat i informatik Roskilde Universitet (Roskilde) Positiv akkreditering
Kandidat i kommunikation (engelsk) Roskilde Universitet (Roskilde) Positiv akkreditering
Universitetsuddannelser
Nye Uddannelser
Institutioner Afgørelser
Master i nordisk urban planlægning Roskilde Universitet (Roskilde) Positiv akkreditering
Master i konferencetolkning Aarhus Universitet (Aarhus) Positiv akkreditering
Professions- og erhvervsrettede uddannelser
Eksisterende uddannelser
Institutioner Afgørelser
Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Copenhagen
Business Academy (København)
Positiv akkreditering
Professionsbachelor i International
Hospitality Management (dansk, engelsk)
Copenhagen
Business Academy (København)
Positiv akkreditering
Professionsbachelor i visuel
kommunikation
Danmarks Medie og
Journalisthøjskole (København)
Positiv akkreditering
Professionsbachelor i optometri Erhvervsakademi
Dania (Randers)
Positiv akkreditering
Akademiuddannelse i ledelse Erhvervsakademi
Kolding (Kolding)
Positiv akkreditering
Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK)(dansk, engelsk) Erhvervsakademiet Lillebælt (Odense) Positiv akkreditering
Erhvervsakademiuddannelse indenfor produktion (produktionsteknolog AK) Erhvervsakademi
Midtvest (Herning)
Positiv akkreditering
Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK)(dansk, engelsk) Erhvervsakademi
Sydvest (Esbjerg)
Positiv akkreditering
Professionsbachelor i dansk tegnsprog
og tolkning
Professions-
højskolen UCC (København)
Betinget positiv akkrediteting
Professionsbachelor i fysioterapi University College
Lillebælt (Odense)
Positiv akkreditering
Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK)(dansk, engelsk) University College
Nordjylland (Aalborg)
Positiv akkreditering
Professions- og erhvervsrettede uddannelser
Nye udbud
Institutioner Afgørelser
Professionsbachelor i finans Erhvervsakademi
Midtvest (Holstebro)
Afslag
Professionsbachelor i innovation og
entrepreneurship
University College
Nordjylland (Aalborg)
Positiv akkreditering

Læs akkrediteringsrapporterne på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside

Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution oktober2017. Danmarks Akkrediteringsinstitution foretager de faglige vurderinger af alle videregående uddannelser og udarbejder en indstilling for hver enkelt uddannelse til Akkrediteringsrådet. Rådet træffer herefter den endelige afgørelse.

Tal om de afgjorte uddannelsesakkrediteringer

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt