Aarhus Maskinmesterskole opnår positiv institutionsakkreditering

18/12/17 // Daniel Sebastian Larsen

Akkrediteringsrådet har besluttet at tildele Aarhus Maskinmesterskole en positiv institutionsakkreditering for deres arbejde med at sikre kvalitet i uddannelse. Oprettelse af to nye kunstneriske uddannelser også godkendt af rådet.

På et møde 7. december har Akkrediteringsrådet vurderet, at sikringen af uddannelseskvalitet på Aarhus Maskinmesterskole er tilstrækkeligt høj, og institutionen tildeles derfor en positiv institutionsakkreditering.

Der har været tale om en såkaldt genakkreditering, efter at Aarhus Maskinmesterskole i 2015 fik en betinget positiv institutionsakkreditering. Siden da har den maritime uddannelsesinstitution haft lejlighed til at styrke kvalitetssikringen ud fra de kritikpunkter, der blev rejst i den første akkrediteringsproces.

”Aarhus Maskinmesterskole har taget kritikken til sig og har arbejdet målrettet og strategisk med at videreudvikle kvalitetssikringssystemet. Deres kvalitetssikring er styrket på rigtig mange områder, så de i dag et hensigtsmæssigt og velbeskrevet system, hvor graden af skriftlighed er øget markant,” siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen.

”Det er positivt, at Aarhus Maskinmesterskole fortsat har en høj grad af inddragelse af underviserne i kvalitetsarbejdet, samtidig med at de har styrket kvalitetsindsatsen, sådan at den i dag er stærkere ledelsesforankret og kører ud fra klare mål, strategier og et fornuftigt flow af information til ledelsen,” uddyber rådsformanden.

Nye uddannelser afgjort
Akkrediteringsrådet har også afgjort tre ansøgninger om at oprette nye uddannelser. Det Jyske Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium havde hver især ansøgt om at oprette en ny masteruddannelse, og Akkrediteringsrådet fandt, at de begge tegnede til at rumme kvalitet og kvalitetssikring på et tilstrækkeligt højt niveau. Begge masteruddannelser blev derfor godkendt af rådet og kan nu oprettes af de to musikalske uddannelsesinstitutioner. Derudover blev der givet et afslag på en ansøgning om oprettelse af et nyt udbud på Erhvervsakademi Sjælland.

Sidste møde for nuværende Akkrediteringsråd
Det nuværende Akkrediteringsråd blev nedsat ved indgangen til 2014. Rådets fireårige udpegningsperiode udløber til nytår, og dette rådsmøde blev derfor det sidste for det nuværende Akkrediteringsråd. Medlemmerne af det nye Akkrediteringsråd, der træder i kraft 1. januar 2018, vil blive udpeget inden for kort tid.

Afgørelse: institutionsakkreditering

Institution Afgørelse
Aarhus Maskinmesterskole Positiv  institutionsakkreditering

 

Afgørelser: kunstneriske uddannelser

Nye uddannelser Institution Afgørelse
Masteruddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium
(København)
Positiv akkreditering
Masteruddannelsen i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium
(Aarhus)
Positiv akkreditering

 

Afgørelse: professions- og erhvervsrettede uddannelser

Nye udbud Institution Afgørelse
Akademiuddannelsen i automation og drift Erhvervsakademi Sjælland
(Slagelse)
Afslag på akkreditering

Læs akkrediteringsrapporterne på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside

Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution december 2017. Danmarks Akkrediteringsinstitution foretager de faglige vurderinger af bachelor-, kandidat- og masteruddannelser og udarbejder en indstilling for hver enkelt uddannelse til Akkrediteringsrådet. Rådet træffer herefter den endelige afgørelse.

 

Fakta: Om institutionsakkreditering
En institutionsakkreditering er en vurdering af, om en uddannelsesinstitution har et system for kvalitetssikring, der er tilstrækkeligt
velbeskrevet og velfungerende til, at institutionen i den kommende seksårige akkrediteringsperiode vil være i stand til løbende og
systematisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.Det er Akkrediteringsrådet, der træffer afgørelser om akkreditering. Rådets afgørelser baseres på akkrediteringsrapporter, der er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.
Akkrediteringsinstitutionen nedsætter i forbindelse med hver enkelt akkreditering et panel, der samlet besidder et bredt felt af ekspertkompetencer. I samspil vurderer Akkrediteringsinstitutionen og det nedsatte akkrediteringspanel den enkelte uddannelsesinstitution på baggrund af besøg, interview og omfattende dokumentationsmateriale. Det munder ud i en akkrediteringsrapport med en indstilling, som Akkrediteringsrådets afgørelse tager udgangspunkt i.

 

 

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om alle Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering af uddannelsesinstitutioner og nye og eksisterende uddannelser – og andet nyt.Danmarks Akkrediteringsinstitutions nyhedsbrev


daniel

Kontakt