Om afgørelser

Sidst opdateret: 11/03/16

Rådets afgørelser er faglige helhedsvurderinger af de danske videregående uddannelsesinstitutioners kvalitetsarbejde og/eller de danske videregående uddannelsers og udbuds kvalitet og relevans.

Hver afgørelse træffes på baggrund af en akkrediteringsrapport, der indeholder et eksternt ekspertpanels faglige vurdering ud fra på forhånd fastsatte kriterier. Rapporterne udarbejdes af akkrediteringskonsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Afgørelsestyper for institutioner

 • positiv akkreditering
 • betinget positiv akkreditering
 • afslag på akkreditering

Positiv akkreditering

Når rådet akkrediterer en uddannelsesinstitution positivt, er det rådets helhedsvurdering, at institutionens eget kvalitetssikringssystem, med undtagelse af få afgrænsede problemstillinger, er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis. En positiv akkreditering har den virkning, at institutionen fremadrettet får mulighed for selv at oprette nye uddannelser og uddannelsesudbud, når disse er prækvalificerede, samt justere på eksisterende uddannelser og udbud. Akkrediteringens varighed er op til seks år. Herefter skal institutionen igennem en fornyet akkreditering.

Betinget positiv akkreditering

Rådet træffer beslutning om betinget positiv institutionsakkreditering, hvis institutionens kvalitetssikringssystem i hovedparten er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis. Rådets betinget positive akkreditering medfører, at alle institutionens nye uddannelser og udbud skal uddannelsesakkrediteres, før de kan oprettes. Varigheden for den betinget positive akkreditering er typisk 1-2 år. I afgørelsen fastsætter rådet en plan for institutionens opfølgning på de påpegede mangler, der derefter bliver vurderet ved en genakkreditering. Ved genakkreditering kan rådet enten give en positiv akkreditering eller afslag på akkreditering.

Afslag på akkreditering

Hvis det er rådets helhedsvurdering, at der er flere væsentlige mangler i opbygningen af en institutions kvalitetssikringssystem eller funktion i praksis, giver rådet afslag på institutionsakkreditering. Afslaget medfører, at uddannelsesinstitutionen ikke kan oprette nye uddannelser eller udbud, ligesom eksisterende uddannelser og udbud skal akkrediteres efter en turnusplan.

Afgørelsestyper for uddannelser og udbud

Eksisterende uddannelser og udbud:

 •     positiv akkreditering
 •     betinget positiv akkreditering
 •     afslag på akkreditering

Nye uddannelser og udbud:

 •     positiv akkreditering
 •     afslag på akkreditering

Positiv akkreditering
Når en uddannelse eller et udbud akkrediteres positivt, er det rådets helhedsvurdering, at uddannelsen eller udbuddet fuldt ud lever op til kriterierne for kvalitet og relevans og derfor kan udbydes til studerende. Akkrediteringens varighed er typisk seks år. Herefter skal uddannelsen eller udbuddet akkrediteres igen, med mindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering.

Betinget positiv akkreditering
En uddannelse eller et udbud akkrediteres betinget positivt, når rådet vurderer, at de mest væsentlige kriterier opfyldes, men at uddannelsen eller udbuddet ikke fuldt lever op til de fastlagte standarder. En betinget positiv akkreditering har typisk en varighed på mellem ½-2 år. Varigheden afhænger af, hvor hurtigt, rådet vurderer, at institutionen vil være i stand til at  rette op på kvalitetsproblemerne. Rådet informerer i afgørelsesbrevet om baggrunden for afgørelsen og tidsplanen for opfølgning.

Hvis uddannelsen/udbuddet ikke får en positiv afgørelse ved genakkrediteringen, lukkes uddannelsen/udbuddet.

Afslag på akkreditering
Uddannelser eller udbud, som rådet giver afslag på akkreditering, opfylder ikke ét eller flere væsentlige kriterier. Afslag har de konsekvenser, at nye uddannelser/udbud ikke kan godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeren. For eksisterende uddannelser/udbud betyder det, at der ikke længere kan optages studerende, og at uddannelsen/udbuddet skal lukkes.

Malene Hyldekrog

Kontakt

 • Malene Hyldekrog
 • Tlf:       7231 8808
 • Mobil:  
 • mahy@akkr.dk